THE USE OF THE CONJUNCTIONS “SANKI”, “DERSIÑ” AND “GUYA” IN COMPLEX SENTENCES OF ASSIMILATION OF THE MODERN CRIMEAN TATAR LANGUAGE. STRUCTURE AND SEMANTICS IN COMPLEX SIMILARITY SENTENCES

Keywords: syntax, complex sentence, conjunctions, structure, punctuation, semantics

Abstract

This article deals with complex sentences with subordinate assimilations. Complex sentences of this type are connected with the conjunctions -1) “guya”, “sanki”, “dersiñ”, “sanki dersiñ”, which are put in the subordinate clause, and are located after the main sentence and -2) the affix “-day / -dayin” and “kibi” are performing the function of a union. We have identified and described options for expressing the semantics of assimilation in complex sentences of the Crimean Tatar language with the conjunctions “guya”, “sanki”, “dersiñ”, “sanki dersiñ”, connecting the components of the sentence of the studied type. The union “sanki”, “guya”, “dersiñ”, are quite close by their semantics and functionality. The conjunction with the subordinate clause “sanki” is located in the subordinate clause and connecting the components of this type of complex sentence in some cases, and it can be used in tandem with the conjunction “dersiñ”. This technique does not affect the semantics and structure of the sentence at all, but only strengthens the very semantics of assimilating a complex sentence.

References

1. Aqmollaev E. S. (1989) K”yrymtatar til’nin” ameliyaty [Practice of Crimean Tatar Language]. Tashkent: Uqituvchi. (in Crimean Tatar)
2. Babaytseva V. V. (1981) Sovremennyy russkiy yazyk: v 3 chastyakh: Ch.III: Sintaksis. Punktuat¬siya [Modern Russian language: in 3 parts: Part III: Syntax. Punctuation]. Moskow: Prosves¬hchenie. (in Russian)
3. Beloshapkova V. A., Zemskaya E. A., Miloslavsky I. G., Panov M. V. (1981) Sovremennyy russ¬kiy yazyk [Modern Russian language] Moskow: Vysshaya shkola. (in Russian)
4. Gadzhieva N. Z. (1973) Osnovnye puti razvitiya sintaksicheskoy struktury tyurkskikh yazykov [The main ways of development of the syntactic structure of the Turkic languages]. Moskow: Nauka. (in Russian)
5. Grunina E. A. (1961) Nekotorye voprosy sintaksisa slozhnopodchinennogo predlozheniya v sovremennom literaturnom uzbekskom yazyke [Some questions of the syntax of a complex sen¬tence in the modern literary Uzbek language]. Issledovaniya po sravnitel’noy grammatike tyu¬rkskikh yazykov [Research on the comparative grammar of the Turkic languages] Moskow: Nauka. (in Russian)
6. Islyamov A. (1940) Tatar til’nin” grammatikasy. K”ysym sintaksis [Grammar of the Crimean Tatar language. Syntax part]. Simferopol: Qirim ASSR devlet neshriyaty. (in Crimean Tatar)
7. Kochergan M. P. (1999) Zaghaljne movoznavstvo: pidruchnyk dlja studentiv filologhichnykh specialjnostej vyshhykh zakladiv osvity [General linguistics: a textbook for students of Musaev K. M. (1980) K istorii soyuzov v tyurkskikh yazykakh [To the history of conjunctions in the Turkic languages]. Soviet Turkology, no. 6, p. 8. (in Russian)
8. Okaz L. S. (2002) Slozhnoe predlozhenie. materialy spetskursa po sintaksisu krymskotatarsk¬ogo yazyka [Complex sentence. Materials of the special course about the syntax of the Crimean Tatar language]. Simferopol: TNU. (in Russian)
9. Vorob’yova G.F., Panyusheva M. S., Tolstoy. I. V. (1975) Sovremennyy russkiy yazyk. Sintaksis : ucheb. posobie [Modern Russian language. Syntax: a textbook]. Moskow: Russian language. (in Russian)

Abstract views: 74
PDF Downloads: 13
Published
2021-02-08
How to Cite
Arnautova, A. (2021). THE USE OF THE CONJUNCTIONS “SANKI”, “DERSIÑ” AND “GUYA” IN COMPLEX SENTENCES OF ASSIMILATION OF THE MODERN CRIMEAN TATAR LANGUAGE. STRUCTURE AND SEMANTICS IN COMPLEX SIMILARITY SENTENCES. Scientific Journal of Polonia University, 39(2), 9-15. https://doi.org/10.23856/3901
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION