EVALUATIVE LANGUAGE IN BRITISH TOURIST DISCOURSE

Keywords: evaluative vocabulary, pragmatic meaning, travel articles, positive strategy, evaluation, linguistic means

Abstract

The aim of the article is to highlight pragmatic role of evaluative vocabulary in British travel articles. For this purpose, such notions as tourist discourse, evaluative language, pragmatic meaning are defined, main features of tourist discourse are described, pragmatic meaning of evaluative language in travel articles is identified. The research was conducted based on travel articles from the Official Tourism Website of Great Britain www.visitbritain.com. To carry out the research the following methods were used: descriptive, deductive methods as well as elements of functional, discourse, and pragmatic analysis. Tourist discourse combines elements of several discourses, i.e. advertising, popular science and some specific ones. An essential feature of travel articles is the use of positive strategy, aimed at formation of positive attitude of potential tourists towards the tourist object. Such evaluative language means as evaluative attributive word combinations, evaluative adjectives, superlative adjectives, evaluative adverbs, connotatively marked nouns and verbs are used in British tourist articles to fulfill the pragmatic purpose, i.e. to positively impact the potential tourist.

References

1. Bezsonova A.S. (2016) Ponyatie "nauchno-populyarnyj diskurs” v lingvisticheskoj literature [The concept of "popular science discourse" in linguistic literature]. Skhidnoslovianska filolo¬hiia. Movoznavstvo, 29. 109-115.
2. Boboshko T. M. (2012) Komunikatyvno-prahmatychnyi kharakter katehorii
3. otsinky [Communicative and pragmatic nature of the category of evaluation]. Mova i kultura, 15 (1). 105-112.
4. Bohieva M.V., Stepanova I.Zh. (2017) Pragmaticheskie funkcii leksicheskih edinic v hudozhest-vennom tekste [Pragmatic functions of lexical units in literary text]. Mir lingvistiki i kommunik¬acii: elektronnyj nauchnyj zhurnal, 4. 67–77.
5. Chmel V.V., Akhmad I.M. (2016) Vyrazhennia katehorii otsinky na leksychnomu ta syntaksych¬nomu rivniakh v anhliiskii ta ukrainskii movakh [Expression of the evaluation category on lexical and syntactic levels in English and Ukrainian]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhav¬noho universytetu. Seriia «Linhvistyka»: Zbirnyk naukovykh prats, 26. 168.
6. Dream-worthy walks along the England Coast Path (2020) VisitBritain: The Official Tourism Website of Great Britain. Retrieved from https://www.visitbritain.com/gb/en/dream-worthy-walks-along-englands-coastpath
7. Egorova L.A. (2009) K voprosu ob opredelenii ponyatiya «Nauchno-populyarnyj diskurs» [On the question of defining the concept "Scientific popular discourse"]. Rusistika, 1. 42-46. Evalu¬ation. (n.d.). In Cambridge dictionary. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictio-nary/english/evaluation
8. Evaluation. (n.d.). In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved from
9. https://www.merriam-webster.com/dictionary/evaluation
10. Filatova N.V. (2012) Zhanrovoe prostranstvo turisticheskogo diskursa [Genre space of tourist discourse] Rema, 2. 76-82.
11. Goncharova L.M. (2011) Strategii i taktiki reklamnyh tekstov turistskoj sfery
12. [Strategies and tactics of advertising texts for the tourism sector]. Servis v Rossii I za rubezhom, 7 (26). 202–209.
13. Ivanova I.M. (2017) Linhvistychni i sotsiokulturni osoblyvosti tekstiv anhlomovnykh ohli¬adovykh ekskursii [Linguistic and sociocultural features of the texts of English-speaking sight¬seeing tours]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Seriia : Peda¬hohika ta psykholohiia, 26. 103-112. doi: https://doi.org/10.32589/2412-9283.26.2017.135401
14. Kosickaya F.L. (2013) Zhanrovaya palitra francuzskogo turisticheskogo diskursa [The genre palette of French tourist discourse]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta 3 (131), 192-195.
15. Kots T. (2016) Otsinnist yak semantyko-stylistychna katehoriia publitsystychnoho styliu [Eval¬uation as a semantic and stylistic category of journalistic style]. Ukrainska mova, 4. 78-86.
16. Labzina P.G. (2012) Ocenka kak osnovnaya kategoriya pragmatiki [Evaluation as the main category of pragmatics]. Almanah sovremennoj nauki i obrazovaniya, 11 (66). 130-132.
17. Lyzlov A. I. (2009) Ocenka i yazykovye sposoby ee vyrazheniya v paremiyah
18. [Evaluation and linguistic ways of expressing it in proverbs]. [Doctoral dissertation, Moscow Region State University].
19. Tarnaeva L.P., Dacyuk V.V. (2013) Turisticheskij diskurs: lingvopragmaticheskie harakteristiki [Tourist discourse: linguopragmatic characteristics]. Vestnik SPbGU, 9 (13). 229-235.
20. Teodorescu A. (2014) Tourism Discourse – A linguistic analysis of tourism
21. websites. Language and Literature – European Landmarks of Identity, 15, 367-372.
22. Younesi A., Navidinia H., Ozhan A.R. (2018) Tourism discourse analysis: Comparing the vocabulary features used in the original and translation of Iranian tourism texts. e-Review of Tourism Research, 1(15), 37-51.

Abstract views: 12
PDF Downloads: 11
Published
2021-02-08
How to Cite
Tyschenko, O., & Krasucka, M. (2021). EVALUATIVE LANGUAGE IN BRITISH TOURIST DISCOURSE. Scientific Journal of Polonia University, 39(2), 117-122. https://doi.org/10.23856/3915
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION