FACTORS OF CORRUPTION AND CORRUPT PRACTICES WITHIN THE CONDITION OF THE TRANSITIONAL UKRAINIAN SOCIETY: SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Keywords: corruption, corrupt practices, transitional society, institutionalization of corrupt practices, factors of corruption anf corrupt practicies

Abstract

The article describes the formation and realization of corrupt practices in the modern Ukrainian society (on the example of Zaporizhzhia Region). The validity of corruption in the transitional society is in legitimitization and institunalization of informal regulatory system, which generates corruption relations at macrolevel (State, social subsystems), mesolevel (organizations, institutions, enterprises) and at microlevel (corruption interaction of individual actors – petty corruption). The emergence and institutionalization of corrupt practices is carried out under the influence of many factors, the weight of which may vary depending on the civilizational and societal development of the country, political systems, cultural and mental peculiarities. Transitional societies, where transformation of social, economic and poliical systems at all levels, are characterized by integrated and system influence of different groups of factors (political and legal, organizational and managerial, social and economic, sociocultural and social and psychological factors), which form informal standards, regulations and rules of public, social relations and the approproated social structure that supports their legitimization. The main group of factors of corrupt practices have been defined based on legitimization and institutionaliation of informal regulations and rules of social interaction in the transitive Ukrainian society: political and legal factors; organizational and managerial factors; social and economic factors; sociocultural and social and psychological factors.

References

1. Bilinska L.V. (2013) Koruptsiia yak sotsialne, psykholohichne i moralne yavyshche [Corruption as a social, psychological and moral phenomenon] Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. No 6. Vol.1. pp. 138-141 [in Ukrainian]
2. Bolshoi tolkovyi sotsyolohycheskyi slovar [Large explanatory sociological dictionary] (Collins). 1999. Vol 1 (А –О): Per. s anhl. М.: Veche, АСТ, 544 P [in Russian]
3. Kredentser O.V., Lahodzinska V.I., Kovalchuk O.S. (2016) Teoretychnyi analiz poniattia «sotsialna napruzhenist»: mizhdystsyplinarnyi pidkhid [Theoretical analysis of the concept of "social tension": an interdisciplinary approach] Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Vol I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Issue. 45. pp. 48-55 [in Ukrainian]
4. Kuznetsova N.V. (1993) Korruptsiya v sisteme ugolovnykh prestupleniy. «Kruglyy stol» [Corruption in the criminal system. "Round table"]. Vestnik Moskovskogo universiteta. No 1. pp. 32 [in Russian]
5. Kupriyanov I.S. (2011) Bytovaya korruptsiya v sovremennoy rossii:sotsialnoye soderzhaniye i osnovnyye tendentsii (na materialakh issledovaniy v Ivanovskoy oblasti) [Domestic corruption in modern Russia: social content and main trends (based on research materials in the Ivanovskaya Region)]: avtoref. dis.. na soiskaniyenauchn. stepenikand. sotsiol. nauk: 22.00.04 «Sotsialnaya struktura. sotsialnyye instituty i protsessy». Nizhniy Novgorod. 26 P. [in Russian]
6. Melnyk M.I. (2004) Koruptsiia–koroziia vlady (sotsialna sutnist, tendentsii ta naslidky, zakhody protydii) [Corruption – corrosion of power (social essence, tendencies and inheritance, measures against it)]: Monograph. К.: Yurydychna dumka, 400 P. [in Ukrainian]
7. Piasetska-Ustych S.V. (2016) Koruptsiia i tinova ekonomika v systemi sotsialno-ekonomichnykh vidnosyn suspilstva [Corruption and shadow economy in the system of social and economic relations of the society]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho. Vol. 10. pp. 34-39 [in Ukrainian]
8. Serohin S. (2009) Mekhanizmy poperedzhennia ta protydii koruptsii v orhanakh publichnoi vlady [Mechanisms for corruption prevention and anti-corruption activities in the public authorities]. Universytetski naukovi zapysky. No 4. pp. 284-289 [in Ukrainian]
9. Stehnii O.H. (2012) Fenomen vseokhopliuiuchoi korumpovanosti v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi [Fenomen vseokhopliuiuchoi korumpovanosti v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi]. Ukrainskyi sotsium. No 1(40). pp. С. 7-22 [in Ukrainian]
10. Chastnaya kriminologiya [Private criminology] (2007)/ [otv.red. A.D. Shestakova]. Spb.: Izd. R. Aslanova «Yuridicheskiy tsentr Press». 771 P. [in Russian]

Abstract views: 7
PDF Downloads: 11
Published
2021-02-08
How to Cite
Chumachenko, D. (2021). FACTORS OF CORRUPTION AND CORRUPT PRACTICES WITHIN THE CONDITION OF THE TRANSITIONAL UKRAINIAN SOCIETY: SOCIOLOGICAL ANALYSIS. Scientific Journal of Polonia University, 39(2), 242-250. https://doi.org/10.23856/3932