(1)
Andriushchenko, K.; Shergina, L.; Kovtun, V.; Revutska, N.; Vashchyshyn, A. ENERGY EFFICIENCY OF ENTERPRISES AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY’S ECONOMY. SJPU 2019, 33, 36-49.