(1)
Kyrylenko, V.; Kotenok, A. SECURITY ASPECT OF STRATEGIZING NATIONAL ECONOMY. SJPU 2019, 33, 84-90.