EDUCATIONAL CONCEPTS OF INTERNATIONALISM AND MULTICULTURALISM: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT

Keywords: internationalism, international education, historical and pedagogical discourse, multicultural education, multicultural upbringing

Abstract

The article is devoted to highlighting the origins of the idea of multiculturalism in the Ukrainian educational environment. The author states the relevance of the problem of multiculturalism for the Ukrainian education system, defines the range of the most discussed scientific problems and states the limited scope of work where the problem of multiculturalism was considered from a historical and pedagogical perspective. In paper the author states the presence of this educational trend in the middle of the twentieth century, which has created certain preconditions for the modern implementation of the concept of multicultural education. The article considers educational internationalism as a dual concept, which, on the one hand, promoted fraternity, commonwealth and mutual respect, and on the other hand, irreconcilability towards representatives of other (non-socialist) political views. Therefore, the author is convinced that it is impossible to identify the ideas of internationalism and multiculturalism in education. International education laid the foundations for the creation of a certain social community on the territory of the USSR, however, both external and internal problems associated with the existence of various nations/ethnic groups were solved exclusively on a class (and therefore irreconcilable) basis. On the other hand, the educational concept of multiculturalism deprives the educational discourse of any enmity, opposition of some groups to others, struggle with each other, instead of promoting the ideas of social tolerance, civic values, mutual respect and cooperation. Recognizing the presence of cultural diversity, multicultural education is based on the recognition of the equality of representatives of different cultures, their importance for the sustainable development of the modern world.

References

1. Anhelov, H., Luchkovskyi, R. (1968). Vazhlyva dilianka ideolohichnoi roboty. [An important area of ideological work] Sotsialistychna kultura, 7, 1-3. [in Ukrainian].
2. Bakhov, D. (2017). Tendentsii rozvytku polikulturnoi osvity u profesiinii pidhotovtsi fakhivtsiv Kanady i SShA (druha polovyna XX – pochatok XXI st.) [Trends in the development of multi¬cultural education in the training of specialists in Canada and the United States (second half of XX - early XXI century)] [in Ukrainian].
3. Baranovych, S. (1975). Radianska kultura i vykhovannia trudiashchykh u dusi sotsialistychnoho inter-natsionalizmu ta radianskoho patriotyzmu. [Soviet culture and education of workers in the spirit of socialist internationalism and Soviet patriotism]. Sotsialistychna kultura, 11, 12-13. [in Ukrainian].
4. Bezklubenko, S. (1980). Vazhlyva dilianka ideolohichnoi roboty [An important area of ideolog¬ical work]. Sotsialistychna kultura, 4, 1-4. [in Ukrainian].
5. Bezklubenko, S. (1977). U rozkviti dukhovnykh syl [In the prime spiritual strength]. Sotsial¬istychna kultura. 1977. 12. С. 2–5. [in Ukrainian].
6. Borysova, M. (2016). Analyz formyrovanyia dyskursa ynternatsyonalyzma v brede bolshevykov v nachale ХХ veka [Analysis of the formation of the discourse of internationalism in the delir¬ium of the Bolsheviks at the beginning of the twentieth century]. Vestnyk Kemerovskoho hosu¬darstvennoho unyversyteta, 1(65), 7-10. [in Russian].
7. Bozhuk, H., Surnin, V. (1975). Rol mizhvuzivskoho spivrobitnytstva sotsialistychnykh krain v internatsionalnomu vykhovanni molodi [The role of interuniversity cooperation of social¬ist countries in the international education of youth]. Zmitsnennia svitovoi sotsialistych¬noi systemy – torzhestvo idei proletarskoho internatsionalizmu : materialy respublikanskoi naukovo-teoretychnoi konferentsii. Uzhhorod, 153–155. [in Ukrainian].
8. Brolysh, Ya. (1983). Formyrovanye ynternatsyonalystycheskoi zrelosty na эtape razvytoho sotsya¬lyzma (Teoretyko-metodolohycheskyi aspekt) [Formation of internationalist maturity at the stage of developed socialism (Theoretical and methodological aspect)]. Riha, 436. [in Ukrainian].
9. Charkina, T. (2017). Teoretychni aspekty formuvannia polikulturnykh kompetentsii v suchas¬nomu osvitnomu prostori [Theoretical aspects of the formation of multicultural competencies in the modern educational space] Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho univer¬sytetu imeni H. S. Skovorody. Filosofiia, 47(2), С. 138–146. [in Ukrainian].
10. Khromov, S. (1977). Ynternatsyonalyzm y patryotyzm: ystoryia y sovremennost. [International¬ism and patriotism: history and modernity]. [in Russian].
11. Kuchmenko, Е. (2017). Multykulturne vykhovannia – miltykulturna vzaiemodiia liudskykh tsin¬nostei (istoriohrafichnyi ohliad) [Multicultural education - multicultural interaction of human values (historiographical review)]. Literatura ta kultura Polissia. Seriia «Istorychni nauky», 87, 232–242. [in Ukrainian].
12. Liakh, О. (2012). Vidobrazhennia pytan internatsionalnoho vykhovannia u naukovo-peda¬hohichnomu misiachnyku «Radianska shkola» (50-80-ti roky ХХ st.) [Reflection of issues of international education in the scientific and pedagogical month "Soviet School" (50-80s of the XX century)]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho univer¬sytetu. Seriia «Pedahoihka», 8, 229–235. [in Ukrainian].
13. Nahorna, L. (2005). Internatsionalizm. [Internationalism] Entsyklopediia istorii Ukrainy. 521–522. [in Ukrainian].
14. Poltoratskyi, О. (1967). V odnomu pyshnomu vinku (pro vzaiemozviazky kultur bratnikh naro¬div SRSR [In one magnificent wreath (about the interrelationships of the cultures of the frater¬nal peoples of the USSR)]. Sotsialistychna kultura, 6, 1–3. [in Ukrainian].
15. Rozlutska, H. (2007). Rol polikulturnosti u vykhovanni ukrainskoi molodi]. [The role of multiculturalism in the education of Ukrainian youth]. Pedahohichni nauky, 45, 181–185. [in Ukrainian].
16. Slastonin, V. (1955). Robota komsomolu z patriotychnoho ta internatsionalnoho vykhovannia trudiashchykh [The work of the Komsomol on patriotic and international education of work¬ers]. Moskva, 1955 [in Ukrainian].
17. Surnin, V. (1972). Internatsionalizm – vazhlyvyi pryntsyp komunistychnoho vykhovannia molodi [Internationalism is an important principle of communist education of young people]. Materi¬aly pershoi oblasnoi konferentsii molodykh vchenykh Zakarpattia, prysviachenoi 50-richchiu utvorennia Soiuzu RSR. Uzhhorod, 43–49. [in Ukrainian].
18. Tyshchenko, V. (1978). Narod – odnodumets, narod – internatsionalist [The people are like-minded, the people are internationalists]. Sotsialistychna kultura, 1978, 6, 16–17. [in Ukrainian].
19. Vei, Ch (2018). Mizhkulturne vykhovannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv zaso¬bamy muzyky [Intercultural education of students of higher educational institutions by means of music]. [in Ukrainian].

Abstract views: 14
PDF Downloads: 15
Published
2021-02-08
How to Cite
Kruhlenko, L. (2021). EDUCATIONAL CONCEPTS OF INTERNATIONALISM AND MULTICULTURALISM: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT. Scientific Journal of Polonia University, 39(2), 172-179. https://doi.org/10.23856/3923
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION