ESSENCE AND STRUCTURE OF ORGANIZATIONAL SUPPORT OF LAW-ENFORCEMENT AGENCIES OF UKRAINE

Keywords: law enforcement agencies, organizational support, personnel, financial, informational, material and technical, organizational and legal, current legislation

Abstract

The article studies the concept and structure of organizational support of law enforcement agencies of Ukraine. The author substantiates the thesis that organizational support of law enforcement agencies is not limited to the organization of their work, and therefore can not be defined solely on the basis of the provisions of management science. Effective performance of duties assigned to law enforcement agencies largely depends on the provision of resources provided by the state budget. Based on the results of the analysis of the current legislation, attention is drawn to the lack of proper legal regulation of the organizational support of law enforcement agencies, as well as to the contradiction of some of its provisions with each other. The main methods used in the study were: logical methods (analysis and synthesis, induction and deduction), comparative legal method, systematic and formal legal method. Special attention in the article is paid to the organizational and legal support of law enforcement agencies, which consists in the analysis of current legislation and the practice of its application, making proposals for their improvement, working with regulations and reference and advisory activities. The material presented in the article allowed to offer the author's vision of the structure of organizational support for the activities of law enforcement agencies, which includes: organizational, legal, personnel, financial, logistical and information support.

References

1. Berlach А. І. Pravove ta orhanizatsiine zabezpechennia diialnosti orhaniv publichnoi administratsii v umovakh vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii [Legal and organizational
support for the activities of public administration agencies in emergency situations]. Yurydychnyi naukovyi zhurnal. 2013. № 1. S. 24–26. [in Ukrainian]
2. Borko A.L. Zakhody zabezpechennia diialnosti administratyvnykh sudiv [Measures to ensure the activity of administrative courts]. Naukovyi visnyk lvivskoho derzhavnoho universytetu
vnutrishnikh sprav. 2008. № 2. S. 1–7. [in Ukrainian]
3. Deiaki pytannia orhanizatsii diialnosti Biuro ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Some issues of organizing the activities of the Bureau of Economic Security of Ukraine]. Postanova
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 zhovtnia 2021 r. № 1068. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1068-2021-%D0%BF [in Ukrainian]
4. Drobotova L. A. Osoblyvosti derzhavnoho upravlinnia u sferi administratyvno-pravovoho zabezpechennia funktsionuvannia systemy sudiv zahalnoi yurysdyktsii [Peculiarities of state
administration in the field of administrative and legal support for the functioning of the system of courts of general jurisdiction]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy.
2012. № 1 (56). S. 176–180. [in Ukrainian]
5. Dubenko O. M. Deiaki napriamky udoskonalennia orhanizatsiino-pravovoho zabezpechennia dokazuvannia v administratyvnomu sudochynstvi Ukrainy [Some directions of improvement
of organizational and legal provision of evidence in administrative proceedings of Ukraine]. Pravo i Bezpeka. 2009. № 4. S. 103–106. [in Ukrainian]
6. Hel A.P., Semakov G.S., Kondrakova S.P. (2004) Sudovi ta pravookhoronni orhany Ukrainy [Judicial and law enforcement agencies of Ukraine]: navch. posib. Kyiv: MAUP. [in Ukrainian]
7. Karielova L. V. Vykorystannia zarubizhnoho dosvidu pry formuvanni orhanizatsiinoi struktury ministerstv Ukrainy [The use of foreign experience in the formation of the organizational
structure of the ministries of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava. 2012. № 6. S. 122–123. [in Ukrainian]
8. Kolodizieva T. O., Panasiants G.S. Modeliuvannia orhanizatsiinoho zabezpechennia funktsionuvannia lohistychnykh system promyslovykh pidpryiemstv [Modeling of organizational
support for the operation of logistics systems of industrial enterprises]. Biznes Inform. 2012. № 10. S. 254–259. [in Ukrainian]
9. Kovalenko N. V. Orhanizatsiine zabezpechennia upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv: tsili, pryntsypy, funktsii ta zavdannia [Organizational support for enterprise development
management: goals, principles, functions and tasks]. Vcheni zapysky Tavriyskogo natsionalnogo universytetu imeni V. I. Vernadskogo. Seriya: Ekonomika і upravlinnia. 2019. Т. 30 (69). №4(1). S. 69–77. [in Ukrainian]
10. Lapkin A. V. (2015) Zakon Ukrainy «Pro prokuraturu» [Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office"]: naukovo-praktychnyi komentar. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian]
11. Melnyk O. V. Poniattia i skladovi orhanizatsiinoho zabezpechennia roboty prokuratury [Concepts and components of organizational support of the prosecutor's office]. Pravovyi
chasopys Donbasu. № 3 (76) 2021. S. 27–32. [in Ukrainian]
12. Pro Natsionalne Antykoruptsiine biuro Ukrainy [About the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 r. № 1698-VII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text [in Ukrainian]
13. Pro orhanizatsiiu roboty z pytan pravovoho analizu, systematyzatsii ta obliku aktiv zakonodavstva v orhanakh prokuratury [About the organization of work on issues of legal
analysis, systematization and accounting of legislative acts in the prosecutor's office]. Nakaz Ofisu Heneralnogo prokurora vid 15 bereznia 2016 r. № 119. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v0119900-16#Text [in Ukrainian]
14. Pro sudoustrii i status suddiv [About the judiciary and the status of judges]. Zakon Ukrainy vid 2 chervnia 2016 р. № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
[in Ukrainian]
15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Aparat Verkhovnoi Rady Ukrainy [About the approval the Principle about the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Rozporyadzhennya
Golovy Verhovnoyi Rady Ukrayiny vid 25 serpnya 2011 r. № 769. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3#Text [in Ukrainian]
16. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Heneralnu inspektsiiu Ofisu Heneralnogo prokurora [About the approval the Principle about the General Inspection of the Office of
the Prosecutor General]. Nakaz Ofisu Heneralnogo prokurora vid 14 lypnia 2021 r. № 230. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/499060___678872 [in Ukrainian]
17. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Natsionalnu politsiiu [About the approval the Principle about the National police]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 zhovtnia 2015 r.
№ 877. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian]
18. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Spetsializovanu antykoruptsiinu prokuraturu Ofisu Heneralnogo prokurora [About the approval the Principle about the Specialized anti-corruption
prosecutor's office of the Office of the Prosecutor General]. Nakaz Ofisu Heneralnogo prokurora vid 05 bereznia 2020 № 125. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0125905-20#Text
[in Ukrainian]
19. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Spetsializovanu ekolohichnu prokuraturu (na pravah Departamentu) Ofisu Heneralnogo prokurora [About the approval the Principle about the
Specialized ecological prosecutor's office (on the rights of the Department) of the Office of the Prosecutor General]. Nakaz Ofisu Heneralnogo prokurora vid 02 hrudnia 2021 № 247. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0247905-21#Text [in Ukrainian]
20. Pryimachenko D., Ihonin R. Spivvidnoshennia poniat «orhanizatsiine zabezpechennia sudiv», «orhanizatsiine upravlinnia v sudakh» ta «sudove upravlinnia» [Correlation of the
concepts «organizational support of courts», «organizational management in courts» and «court management»]. Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv. 2013. № 1 (2). S. 57–66. [in Ukrainian]
21. Shahanenko P. I. Poniattia orhanizatsiinoho zabezpechennia diialnosti orhaniv prokuratury [The concept of organizational support for the activities of prosecutor's offices]. Chasopys
Kyivskoho universytetu prava. 2015. № 4. S. 144–147. [in Ukrainian]
22. Strategiia rozvytku organiv prokuratury na 2021–2023 r. [Strategy for the development of prosecutor's offices for 2021–2023]. Nakaz Ofisu Heneralnogo prokurora vid 16 zhovtnia
2020 r. № 489. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/strategiya-rozvitku-prokuraturi-na2021-2023-roki [in Ukrainian]
23. Tsymbaliuk S. A. Orhanizatsiine zabezpechennia motyvatsii upravlinskoho personalu promyslovykh pipryiemstv [Organizational support for the motivation of management personnel
of industrial enterprises]. Problemy ekonomiky. 2012. № 1. S. 82–85. [in Ukrainian]
24. Yermoshenko M. M. (2008) Rozvytok promyslovosti na investytsiino-innovatsiinykh zasadakh. Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty innovatsiinoho onovlennia natsionalnoi
ekonomiky [Development of industry on the basis of investment and innovation. Organizational and economic aspects of innovative renewal of the national economy]: [kolektyvna naukova
monografiya]. Kyiv.: NAU. [in Ukrainian]

Abstract views: 19
PDF Downloads: 14
Published
2023-02-27
How to Cite
Savchuk, R. (2023). ESSENCE AND STRUCTURE OF ORGANIZATIONAL SUPPORT OF LAW-ENFORCEMENT AGENCIES OF UKRAINE. Scientific Journal of Polonia University, 55(6), 186-193. https://doi.org/10.23856/5524