METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PRESCHOOL CHILDREN

Keywords: methodology, preschool children, emotions, preschool education, emotional development, preschool education institutions.

Abstract

Emotional intelligence is a basic human life competence that needs to be developed from preschool childhood. The article reveals the content of methodological support that will promote the development of emotional intelligence of preschool children. The age-related peculiarities of children's emotional development, which contribute to the formation of emotional intelligence and are the main guideline for methodological support, are determined. The pedagogical conditions for the development of preschoolers' emotional intelligence are considered: enrichment of children's knowledge about emotions, development of teachers' emotionality, organization of a system of developmental classes, enrichment of the appropriate emotional and developmental environment, emotionality of the content of educational and didactic materials, partnership interaction of participants in the educational process, psychological and pedagogical support for children. The methodological support for the development of emotional intelligence of preschool children is considered as the creation of a holistic methodological system consisting of an effective arsenal of pedagogical methods, techniques, tools, sources, guidelines, resource and didactic support, which create an effective field for familiarizing children with the emotional world, provide an opportunity to express their emotions and learn about the emotionality of other people. The directions of methodological support carried out by preschool teachers in the system of preschool education are revealed, the practices of partnership interaction between parents and children on the research problem are characterized.

References

1. Borysenko K., Bader S. (2021). Peculiarities of the development of emotional intelligence of children of older preschool age [Peculiarities of the development of emotional intelligence of children of older preschool age]. Scientific visnyk of Uzhhorodsʹkogo universytetu. Seriya: «Pedahohika. Sotsialʹna robota», (1(48), 48–52 [in Ukrainian].
2. Ivanchuk C., Styahunova O. (2022). Metodychnyy suprovid formuvannya ekolohichno dotsilʹ- noyi povedinky ditey doshkilʹnoho viku v Donetsʹkoy oblasti (2015-2021 roky). [Methodological support for the formation of environmentally appropriate behavior of preschool children in the Dontsk region (2015-2021)] Actualʹni pytannya humanitarnykh nauk: mizhvuzivsʹkyy zbirnyk naukovykh pratsʹ molodykh vchenykh Drohobytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka / [redactors-uporyadnyky M. Pantyuk, A. Dushnyy, V. Ilʹnytsʹkyy, I. Zymomrya]: Vydavnychyy dim "Helʹvetyka". Vyp. 53. Tom 1. S. 319–326 [in Ukrainian].
3. Lazarenko V. (2019). Rozvytok emotsiynoho intelektu ditey doshkilʹnoho viku U teatralizovaniy diyalʹnosti [Development of emotional intelligence of preschool children in theatrical activity]. Molodyy vchenyy. № 12 (76). S. 279–282 [in Ukrainian].
4. Shpak M. (2011). Emotsiynyy intelekt v kontekste suchasnykh psykholohichnykh doslidzhen ʹ [Emotional intelligence in the context of modern psychological research]. Psykholohiya osobystosti. No. 1 (2) S. 282–287 [in Ukrainian].
5. Shpak M. (2016) Development of emotional intelligence in preschool age as a prerequisite for its development in younger schoolchildren. Scientific papers of the National University «Ostroh Academy». Seriya: Psychology. Vyp. 4. S. 196–205. [in Ukrainian].

Abstract views: 140
PDF Downloads: 112
Published
2023-09-01
How to Cite
Kosenchuk, O. (2023). METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PRESCHOOL CHILDREN. Scientific Journal of Polonia University, 58(3), 127-134. https://doi.org/10.23856/5817
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION