ART EDUCATION IN MUSIC FIELD OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Keywords: primary art school, disabled students, music education.

Abstract

Music is particularly important for pupils with special educational needs because it plays an important compensatory and integration role in their lives. The orientation of education of pupils with special educational needs to various music-related disciplines opens up opportunities for their full professional application and the opportunity to integrate into society.

The aim of the study is to map the position of pupils with special educational needs at primary art schools. It analyzes individual disabilities in connection with music and art education, presents collected statistical data, data obtained by questionnaire form on a nationwide scale. It offers a more comprehensive view of the issue.

References

Budová, T. (2018). Hudobná edukácia žiakov so zdravotným postihnutím na základných umeleckých školách. [Diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. [in Slovak].

Harčaríková, T. (2011). Pedagogika Telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených- Teoretické základy. Bratislava: IRIS. [in Slovak].

Kastelová, A., Lopúchová, J., Schmidtová, M., Tarcsiová, D. (2013). Pedagogika zmyslovo postihnutých raného a predškolského veku. Bratislava: IRIS. [in Slovak].

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016. (2015). Bratislava. [Electronic resource]. Retrieved from https://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20152016/. [in Slovak].

Štátny pedagogický ústav v Bratislave. (2008). Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy (ISCED 2B- Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie). ŠPÚ 2008. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/nizsie_sekundarne_umelecke_vzdelanie_2b.pdf. [in Slovak].

Štátny pedagogický ústav v Bratislave. (2015). Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole. [Samostatná príloha Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy]. [Electronic resource]. Retrieved from https://www.minedu.sk/data/att/7423.pdf, https://www.minedu.sk/data/att/8500.pdf. [in Slovak].

Štátny pedagogický ústav v Bratislave. (2015). Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy. č.2015-6346/5841:1-10A0. [Electronic resource]. Retrieved from https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-umelecke-skoly-2-dodatok/: https://www.minedu.sk/data/att/7409.pdf, https://www.minedu.sk/data/att/8501.pdf. [in Slovak].

Štátny pedagogický ústav v Bratislave. (2015). Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé umelecké odbory ZUŠ. [Samostatná príloha Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy]. [Electronic resource]. Retrieved from https://www.minedu.sk/data/att/7422.pdf. [in Slovak].

Štátny pedagogický ústav v Bratislave. (2016). Rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy. [Samostatná príloha Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy]. [Electronic resource]. Retrieved from https://www.minedu.sk/data/att/7421.pdf, https://www.minedu.sk/data/att/9377.pdf, https://www.minedu.sk/data/att/8499.pdf. [in Slovak].

Vančová, A. (2005). Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia. [in Slovak].

Vančová, A. a kolektív. (2010). Edukácia mentálne postihnutých, špeciálne metodiky predmetov špeciálnej základnej školy. Bratislava: Iris. [in Slovak].

Zákon č. 245/2008 Z. z. , Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245 . [in Slovak].

Zákon č. 317/2009 Z. z. , Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-317. [in Slovak].


Abstract views: 260
PDF Downloads: 162
Published
2020-05-01
How to Cite
Vančová, A., & Osvaldová, M. (2020). ART EDUCATION IN MUSIC FIELD OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. Scientific Journal of Polonia University, 37(6), 71-84. https://doi.org/10.23856/3707