THE ASPECTS OF THE MYTHOLOGICAL DISCOURSE OF ONE-ACT DRAMAS BY S. CHERKASENKO

Keywords: mythopoetics, mythology, mythologema, symbol, eschatology, drama

Abstract

In modern literature studies much attention is paid to the study of mythopoetics of modernist writers, whose mythologism serves as an artistic technique and as one of the signs of their worldview. The article researches the realization of the eschatological myth in one-act dramas by S. Cherkasenko, reveals the artistic features of the author’s eschatological model of the world, in which eschatology provides for the temporary destruction of the established time order to acquire a new time cycle. It was found that in society eschatological hopes are cyclical in nature and are mostly activated at the turn of the century. The article describes the eschatological motifs of one-act dramas by S. Cherkasenko; reveals the reasons of destruction of the universe; analyzes apocalyptic events as a set of values and norms, the violation of which leads to the inevitable end of the kin and the historical epoch in general. The analysis outlines a number of images and motifs which are associated with the binary oppositions “past – present”, “light – darkness” and proves the author's use of biblical and national and cultural mythologemas borrowed from the Romantic era. It was studied that in the work solar symbolism is associated with the idea of purification, salvation, hope for a new life, and darkness (night) symbolizes worldly suffering, spiritual darkness, hopelessness.

References

1. Antofiichuk V., Niamtsu A. (1996). Yevanhelski motyvy v ukrainskii literaturi kintsia XIX–XX st. [Evangelical motives in Ukrainian literature of the late XIX–XX centuries]. Chernivtsi. [in Ukrainian]
2. Baraban L. I. (1994). Folklorni elementy dramaturhiyi Spyrydona Cherkasenka [Folklore elements of Spiridon Cherkasenko's drama]. Academic Journal “Folk Art and Ethnology”. № 1. 44–52. [in Ukrainian]
3. Veselovska H. I. (1997). Ekspresionizm rannoyi dramaturhiyi Spyrydona Cherkasenka [Expressionism of the early dramaturgy of Spyrydon Cherkasenko]. Dyvoslovo. 1–14. [in Ukrainian]
4. Demianivska L. (1995). Khudozhni poshuky v ukrainskii dramaturhii ХХ [Artistic research in Ukrainian drama of the early twentieth century]. Ukrainska literatura: Materialy 1 konhresu MAU. 133–150. [in Ukrainian]
5. Zhytska T. (1999). Istorychna dramaturhiya Spyrydona Cherkasenka [Historical drama of Spiridon Cherkasenko]. Kyyivska starovyna. № 5. 127–134. [in Ukrainian]
6. Kohut O. V. (2010) Arkhetypni syuzhety y obrazy v suchasniy ukrayinskiy dramaturhiyi (1997–2007 rr.): monohrafiya [Archetypal storys and images in modern Ukrainian drama (1997–2007): monograph]. Rivne : NUVHP. [in Ukrainian]
7. Kotyash I. A. (2013). Spyrydon Cherkasenko, avtobiohrafichni tvory, literaturnyy protses, biohrafichna sytuatsiya [Spiridon Cherkasenko, autobiographical works, literary process, biographical situation]. Literatura. Dity. Chas. V. 4. 75–80. [in Ukrainian]
8. Kudryavtsev M. H. (2003). Ideyni koliziyi u dramaturhiyi Spyrydona Cherkasenka [Ideological collisions in Spiridon Cherkasenko's drama]. Krayeznavstvo, № 1–4. 150–167. [in Ukrainian]
9. Kuzma O. YU. (2014). Intertekstualnist dramy S. Cherkasenka “Tsina krovi” [Intertextuality of drama of S. Cherkasenko “Blood price”]. Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva. V. 19. 155–159. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2014_19_28. [in Ukrainian]
10. Malyutina N. P. (2006). Ukrayinska dramaturhiya kintsya XIX pochatku XX stolittya: aspekty rodo-zhanrovoyi dynamiky [Ukrainian drama of the end of the XIX – beginning of the XX century: aspects of genus-genre dynamics]. Odesa: Astroprynt. [in Ukrainian]
11. Myshanych O. V. (1991). Spyrydon Cherkasenko (1876–1940). Slovo i chas, № 7. 19–29. [in Ukrainian]
12. Moroz L. (1993). Pro symvolizm v ukrayinskiy dramaturhiyi: (pro pyesy “Zhakh”, “Kazka staroho mlyna”, “Pro shcho tyrsa shelestila” S. Cherkasenka) [About symbolism in Ukrainian dramaturgy: (about the stage play “Zhakh”, “Kazka staroho mlyna”, “Pro shcho tyrsa shelestila” by S. Cherkasenko)] Suchasnist, № 4. 94–106. [in Ukrainian]
13. Oliynyk O. I. (1994). Pochatky symvolizmu v ukrayinskiy drami: (na materiali tvorchosti O. Olesya ta S. Cherkasenka) [The beginnings of symbolism in Ukrainian drama: (on the material of O. Oles and S. Cherkasenko)]. PhD thesis. Kyiv. T. Shevchenkо Institute of Literature. [in Ukrainian]
14. Sverbilova T., Malyutina N., Skoryna L. (2009). Vid modernu do avanhardu: zhanrovo-stylova paradyhma ukrayinskoyi dramaturhiyi pershoyi tretyny XIX stolittya [From Art Nouveau to the Avant-Garde: Genre and Style Paradigm of Ukrainian Drama of the First Third of the 20th Century]. Cherkasy. [in Ukrainian]
15. Stezhko S. O. (2018). Kontseptsiya istorychnoho mynuloho v ukrayinskiy dramaturhiyi 1920–1930 rokiv (S. Cherkasenko, L. Starytska-Chernyakhivska, I. Mykytenko, M. Irchan) [The concept of the historical past in the Ukrainian drama of the 1920 – 1930(S. Cherkasenko, L. Starytska-Chernyakhivska, I. Mykytenko, M. Irchan)]. PhD thesis. Kyiv. T. Shevchenko national university of Kyiv. [in Ukrainian]
16. Khorob S. I. (2008). Ukrayinska odnoaktna drama: vymiry struktury modernist·skoho tekstu. Bibliya i kultura: Zbirnyk naukovykh statey – Scientific proceedings. Chernivtsi: Ruta, V. 10. 78–89. [in Ukrainian]
17. Khorob S. I. (2000). Slovo – obraz – forma: u poshukakh khudozhnosti [Word – image – form: in search of art]. Literaturoznavchi statti i doslidzhennya. Ivano-Frankivsk: Play. [in Ukrainian]
18. Khorob S. I. (1999). Ukrayinska dramaturhiya [Ukrainian drama]. Kriz vymiry chasu. Zbirnyk statey – Scientific proceedings. Ivano-Frankivsk: Lileya-NV. [in Ukrainian]
19. Cherkasenko S. F. (1991). Tvory: v 2 t. Poeziya. Dramatychni tvory [Works: in 2 volumes. Poetry. Dramatic works]. V. 1. Kyiv: Dnipro. [in Ukrainian]
20. Shkola V. M. (2001). Dramaturhiya Spyrydona Cherkasenka (evolyutsiya indyvidualnoho stylyu) [Drama by Spiridon Cherkasenko (evolution of individual style)]. PhD thesis. Kyiv : Znannya Ukrayiny. [in Ukrainian]

Abstract views: 9
PDF Downloads: 10
Published
2020-10-05
How to Cite
Moshnoriz, M. (2020). THE ASPECTS OF THE MYTHOLOGICAL DISCOURSE OF ONE-ACT DRAMAS BY S. CHERKASENKO. Scientific Journal of Polonia University, 38(1-2), 83-88. https://doi.org/10.23856/3851