FACTORS OF A HEALTHY WAY OF LIFE OF UKRAINIAN SCHOOLCHILDREN IN INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY EDUCATION

Keywords: health, healthy lifestyle, environment, pupils

Abstract

The article analyzes the factors influencing the formation of a healthy lifestyle of schoolchildren in institution of general secondary education ZZSO. The role of the health of the conservation environment is noted. Regulatory documents and research on the culture of health and psychological health of the individual are analyzed. The state of the organization of the health of the conservation environment in ZZSO and the factors that negatively affect the psychological health of students in ZZSO: the shift of landmarks from moral family values to the material and social situation in society; uncontrolled use of media and Internet resources by students and adolescents; limited motor activity of students (hypodynamics); lack of systematic and purposeful work on the prevention of unhealthy habits (smoking, alcohol, drugs, gambling and Internet addiction and other deviations). Solving the problem of maintaining the health of children and adolescents, teaching a healthy lifestyle, taking into account the factors of a healthy lifestyle of schoolchildren and pupils requires joint attention: teachers, doctors, parents, members of the public. A special place and responsibility for health activities is given to the domestic modern educational system, which should make the educational process healthy.

References

1. Bojchuk, Yu. D. (2018). Suchasni pidxody do rozuminnya sutnosti zdorov'ya lyudy`ny ta sumizhny` x z ny`m ponyat` [Modern approaches to understanding the essence of human health and related concepts]. http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf [in Ukrainian]
2. Vsesvitnya organizaciya oxorony` zdorov'ya (VOOZ) [World Health Organization (WHO)]. https://www.who.int [in English]
3. Erasov, B. S. (2000). Social Cultural Studies: a textbook for students of higher educational institutions. Prod. third, supplement and processing. M.: Aspect Press, 591 s. [in Russian]
4. Skry`pchenko, O. V. (2005). Zagal`na psy`xologiya. pidruch. dlya stud. [General Psychology. Textbook for students]. VNZ / za red. – K.: Ly`bid`, 454 c. [in Ukrainian]
5. Zdorov'ya lyudy`ny` na 50% zalezhy`t` vid sposobu zhy`ttya – VOOZ [50% of human health depends on lifestyle]. https://www.unn.com.ua/uk/news/563480–zdorovya–lyudini–na–50proc–zalegeit–vid–sposobu–geittya––vooz [in Ukrainian]
6. Kornacz`ky`j, V. M. Problemy` zdorov'ya ta podovzhennya try`valosti zhy`ttya naselennya Ukrayiny` [Health problems of prolonging the life expectancy of the population of Ukraine]. https://www.umj.com.ua/article/2596/problemi–zdorov–ya–ta–podovzhennya–trivalosti–zhittya–naselennya–ukraini [in Ukrainian]
7. Pidbors`ky`j, Yu. G. (2016). Problemy` formuvannya zdorovogo sposobu zhy`ttya v suchasnij zagal`noosvitnij shkoli [Problems of healthy lifestyle in a modern comprehensive school]. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/34.pdf [in Ukrainian]
8. Pro zatverdzhennya Konceptual`ny`x zasad rozvy`tku pedagogichnoyi osvity` v Ukrayini ta yiyi integraciyi v yevropejs`ky`j osvitnij prostir (2004) [About the statement of conceptual bases of development of pedagogical education in Ukraine and its integration into the European educational space]. http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145/ [in Ukrainian]
9. Savchenko, O. Ya. (2009). Vy`xovny`j potencial pochatkovoyi osvity`: posibny`k dlya vchy`teliv ta metody`stiv pochatkovogo navchannya [Educational potential of primary education: a guide for teachers and methodologists of primary education]. Savchenko., O. Ya., –2– ge vy`d., dopovn., pererobl. – K.: Bogdanova, A. M. 226 s. [in Ukrainian]
10. Obuxivs`ka, A. G., Zhuk, T. V., Zelen`ko, O. A. ta in (2016). Suchasni texnologiyi zberezhennya zdorov'ya uchniv u diyal`nosti psy`xologichnoyi sluzhby` i psy`xologo–medy`ko–pedagogichny` x konsul`tacij / za red. Obuxivs`koyi, [Modern technologies for maintaining the health of students in the activities of psychological services and psychological, medical and pedagogical consultations /edited by Obukhivska]. A. G. – K.: UNMCz prakty`chnoyi psy`xologiyi i social`- noyi roboty`, 2016. S. 13–14. [in Ukrainian]
11. Shevy`r`ova, G. G. (2017). Formuvannya zdorovogo sposobu zhy`ttya shkolyariv yak aktual`ne zavdannya profesijnoyi diyal`nosti vchy`telya // Vzayemodiya duxovnogo j fizy`chnogo vy`xovannya v stanovlenni garmonijno rozvy`nenoyi osoby`stosti: zbirny`k statej za materialamy` IV Mizhn. Naukovo–prakty`chnoyi onlajn–konferenciyi [Formation of a healthy lifestyle of schoolchildren is an urgent task of professional activity of a teacher // Interaction of spiritual and physical education in the formation of a harmoniously developed personality: a collection of articles based on the materials of the IV international scientific-practical online conference]. (Slov'yans`k, Ukrayina, 23–24 bereznya 2017) u 2 tomax / gol. red. V. M. Pry`sty`ns`ky`j. – Slov'yans`k: DVNZ “Donbas`ky`j derzhavny`j pedagogichny`j universy`tet”, 2017. S. 402–407. [in Ukrainian]
12. Shhurova, N. V. (2016). Rol` zdorov'ya zberezhuval`nogo seredovy`shha zagal`noosvitn`ogo navchal`nogo zakladu v zmicznenni zdorov'ya shkolyariv // Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu: Seriya: Pedagogika. [The role of health of the preserving environment of a secondary school in strengthening the health of schoolchildren // Scientific Bulletin of Uzhgorod National University: Series: Pedagogy]. Social`na robota / gol. red. I. V. Kozubovs` ka. – Uzhgorod: Vy`davny`cztvo UzhNU “Goverla”, 2016. Vy`p. 1 (38). S. 334–336. [in Ukrainian]

Abstract views: 20
PDF Downloads: 18
Published
2020-10-05
How to Cite
Abdel, Y. M. A. (2020). FACTORS OF A HEALTHY WAY OF LIFE OF UKRAINIAN SCHOOLCHILDREN IN INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY EDUCATION. Scientific Journal of Polonia University, 38(1-2), 117-126. https://doi.org/10.23856/3856