FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTING THE SYSTEM OF AESTHETIC EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION

Keywords: system approach, goalmotivation, informative, operationally-functional and diagnostically-effective components

Abstract

The issues of aesthetic education and development of aesthetic culture among the younger generation are the topical issues today. Personal orientation of modern education provides young peoples involvement in the aesthetic experience of humanity, creative activities, which are the base of personal aesthetic development. Aesthetic education is one of the primary schools educational system directions. It is realized in unity with the mental, moral, physical and labor education of primary schoolchildren and acts as a necessary factor in the comprehensive development of personality. Aesthetic education is an integral part of a harmoniously developed personality formation, a necessary condition for the spiritual development of human, his moral stability, creative attitude to work. Today we face the problems that children do not understand the aesthetic meaning of artistic values, the low level of schoolchildrens aesthetic consciousness, the lack of true spirituality. Nowadays the aesthetic education is one of the problems, which solution will influence the further development of culture. The purpose of our research is to determine ways of implementing the system of younger generations aesthetic education in Ukraine, based on the analysis of foreign experience. There were used these theoretical methods of research in the process of writing this article: the analysis of psychological, pedagogical and methodological literature on the problem of research; synthesis of the basic research concepts of; formulation of conclusions on the problem.

References

1. Bespal'ko, V. P. (1989). Slagayemyye pedagogicheskoy tekhnologii [The terms of pedagogical technology]. Moscow. Pedagogika. [in Russian].
2. Vygotskiy, L. S. (1956). Izbrannyye psikhologicheskiye issledovaniya [Selected psychological research]. Moscow. [in Russian].
3. Dubasenyuk, O. A. (2004). Praktykum z pedahohiky: navchalʹnyy posibnyk. [Workshop on pedagogy: a textbook]. Kyiv. Tsentr navchalʹnoyi literatury. [in Ukrainian].
4. Zankov, L.V. (1968). Didaktika i zhizn' [Didactics and life]. Moscow. Prosveshcheniye. [in Russian].
5. Kartalov, A. (1980). Sistema esteticheskogo vospitaniya studentov [System of aesthetic education of students]. Esteticheskoye vospitaniye studentov: sb. nauch. st. Moscow. Politizdat. [in Russian].
6. Kuz'minа, N. V. (1980). Metody sistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya: ucheb. Posobiye [Methods of systemic pedagogical research: textbook. allowance]. leningrad. LGU. [in Russian].
7. Nemenskiy, B. (1987). O problemakh esteticheskogo vospitaniya : kniga dlya uchitelya / 2-ye izd., pererab. i dop. [On the problems of aesthetic education: a book for a teacher]. Moscow. Prosveshcheniye. [in Russian].
8. Nor, E. F. (1996). Tekhnologiya organizatsii gruppovoy uchebnoy deyatel'nosti. [Technology of organization of group educational activity]. Nikolaev. [in Russian].
9. Pavlenko, V.V. (2012). Ideyi R. Shtaynera u suchasniy osvitniy systemi Ukrayiny [Steiner's ideas in the modern educational system of Ukraine]. Innovatsiynyy dosvid pedahohiv doshkilʹ- noyi ta pochatkovoyi osvity Zhytomyrshchyny: zbirnyk naukovo-metodychnykh pratsʹ / za zah. red. V.YE. Lytnʹova, N.YE. Kolesnyk. Zhytomyr. FOP Levkovetsʹ. [in Ukrainian].
10. Dubyaha, S. M. (2015). Pedahohichni tekhnolohiyi v pochatkoviy shkoli: Navchalʹno-metodychnyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv napryamu pidhotovky
11. “Pochatkova osvita” [Pedagogical technologies in primary school: Educational and methodical manual for students of higher educational institutions in the direction of preparation “Primary education”]. Melitopolʹ: Vydavnytstvo MDPU imeni B. Khmelʹnytsʹkoho. [in Ukrainian].
12. Sedova, L. N. (2001). Dialog kul'tur v sovremennom obrazovanii [Dialogue of cultures in modern education]. Dialogue of cultures: XXI century. Balashov: Izd-vo BGPI. [in Russian].
13. Semashko, A. N. (1980). Sistema i printsipy esteticheskogo vospitaniya studenchestva [The system and principles of aesthetic education of students]. Esteticheskoye vospitaniye studentov. Moscow. Prosveshcheniye. [in Russian].

Abstract views: 17
PDF Downloads: 17
Published
2020-10-05
How to Cite
Pahuta, T. (2020). FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTING THE SYSTEM OF AESTHETIC EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION. Scientific Journal of Polonia University, 38(1-2), 169-177. https://doi.org/10.23856/3863