ORGANIZATION AND MATERIAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT PRIMARY EDUCATION INSTITUTIONS FOR ADULTS IN SUMY REGION IN THE 20-30s OF THE XXth CENTURY

Keywords: the policy of illiteracy elimination, illiteracy, primary adult education, primary schools for adults, Sumy region

Abstract

The article considers the questions of organization and methodological and material support of the educational process at primary schools of adult education in Sumy region in the 20–30s of the XX century. Based on the documents of the State Archives of Sumy region, the position of the points of liquidation of illiteracy in a certain period is analyzed and their financial and methodological support, the process of organizing student learning, forms and methods of teaching is characterized. There are also quotations from documents that fully illustrate the issue raised in the article. The authors of the article conclude that despite the insufficient financing and an imperfect system of material support for adult primary education institutions, a campaign to eliminate illiteracy had a positive result, which was manifested in increasing the number of literate people in the Sumy region, who learned to read and write in Ukrainian, which was, in its turn, of great importance for awakening the national consciousness of the Ukrainian population.

References

1. Antoniuk, T. (2004). Rozvytok osvitnoi systemy v USRR (20-ti – pochatok 30-kh rokiv) [Development of the educational system in the USSR (20's – early 30's)]. Istorychnyi zhurnal. № 6–7. [in Ukrainian]
2. Boiko, O. (2016). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady likvidatsii nepysmennosti v Ukraini u 1920–1927 rokakh [Organizational and pedagogical principles of liquidation of illiteracy in Ukraine in 1920–1927]: avtoreferat dysertatsii kandydata pedahohichnykh nauk : 13.00.01. Uman: Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. Pavla Tychyny. [in Ukrainian]
3. Boiko, O. Stanovlennia form navchannia u protsesi likvidatsii nepysmennosti v Ukraini 1920–1927 rr. [Formation of forms of education in the process of elimination of illiteracy in Ukraine in 1920–1927.] Naukovyi visnyk Melitopolskoho ped. universytetu. Seriia: pedahohichni nauky. Melitopol, 2015. Vyp. 1 (14). [in Ukrainian]
4. Borysenko, V. & Teleguz, I. (2012). Natsionalna osvita i formuvannia ukrainskoi modernoi natsii u 1921–1934 rokakh: yevropeiski tendentsii ta radianski realii [National education and the formation of the Ukrainian modern nation in 1921–1934: European trends and Soviet realities]. Kyiv: Published by NPU M.P. Dragomanova. [in Ukrainian]
5. Danylchenko, O. (1999). Likvidatsiia nepysmennosti sered natsionalnykh menshostei pivdnia Ukrainy v 20-kh pp. XX st. [Elimination of illiteracy among the national minorities of southern Ukraine in the 1920s]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 3. [in Ukrainian]
6. Doklad instruktora po likvidacii bezgramotnosti na Konotopskom zheleznodorozhnom uchastke (1920) [Instructor's report on the elimination of illiteracy at the Konotop railway section]. Fond R-4565. Opys 1. Sprava 902. Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti, Ukraina. [in Russian]
7. Doklad pro robotu Konotopskoi Okrpolitprosvity (1924) [Report on the work of the Konotop District Department of Political Education]. Fond R 4563. Opys 1. Sprava 964. Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti, Ukraina. [in Ukrainian]
8. Fisheva, A. (2015). Obshee obrazovanie vzroslyh na territorii RSFSR v 1930–1950-e gg. [General adult education in the RSFSR in the 1930–1950s]: avtoreferat kandidata istoricheskih nauk: 07.00.02. Sankt-Peterburg. [in Rusiian]
9. Gasilov, G. (1967). Likvidaciya bezgramotnosti v Sovetskoj Rossii. Stranicy vospominanij [Elimination of illiteracy in Soviet Russia. Pages of memories]. Russkaya rech. 1967. № 4. [in Rusiian]
10. Hololobov, V. (1998). Likvidatsiia nepysmennosti sered dorosloho naselennia Ukrainy u 20-kh rokakh [Elimination of illiteracy among the adult population of Ukraine in the 1920s]: avtoreferat dysertatsii kandydata istorychnykh nauk: 07.00.01. Zaporizhzhia: Zaporizkyi derzhavnyi universytet. [in Ukrainian]
11. Korohod, B. & Korohod, H. (1993). Zdisnennia polityky ukrainizatsii na Sumshchyni v 20-ykh rokakh [Implementation of the policy of Ukrainization in Sumy region in the 1920s]. Sumy: Obltypohrafiia. [in Ukrainian]
12. Kozyr, V. (2010). Finansova diialnist tovarystva «Het nepysmennist» [Financial activity of the society “Down with illiteracy”]. Materialy konferentsii «Aktualni problemy ahrarnoi istorii Ukrainy: mynule i suchasne» (Kyiv, 26–27 bereznia 2010). Kyiv: Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. [in Ukrainian]
13. Kuksa, N. (2004). Likvidatsiia nepysmennosti v ukrainskomu seli pershoi polovyny 20-kh rokiv XX st. [Elimination of illiteracy in the Ukrainian village of the first half of the 20s of the XX century]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Istorychni nauky. Cherkasy. Vyp. 61. [in Ukrainian]
14. Leshchenko, N. (1969). Z istorii narodnoi osvity na Ukraini v roky vidbudovy narodnoho hospodarstva [From the history of public education in Ukraine during the reconstruction of the national economy]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 4. [in Ukrainian]
15. Molotkina, V. (1999). Likvidatsiia nepysmennosti v Ukraini v umovakh NEPu [Elimination of illiteracy in Ukraine in the NEP]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: Zbirnyk naukovykh statei: Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut im. H. S. Skovorody. Kyiv-Pereiaslav-Khmelnytskyi. Vyp.VII. [in Ukrainian]
16. Moroz, A. Likvidatsiia nepysmennosti i rozvytok zahalnoi osvity trudiashchykh v 1921–1925 rokakh [Elimination of illiteracy and the development of general education of workers in 1921–1925]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 1976. № 8. [in Ukrainian]
17. Nevinchana, I. (2005). Problema nepysmennosti ukrainskoho narodu v konteksti zahalnoievropeiskykh protsesiv natsiotvorennia (20-i roky) ХХ st. [The problem of illiteracy of the Ukrainian people in the context of European processes of nation-building (20s) of the XX century.] Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. Naukovo-praktychnyi zbirnyk. Kyiv: FPU, № 5. [in Ukrainian]
18. Petrova, Ya. (2010). Organizaciya obucheniya vzroslyh v processe likvidacii negramotnosti v SSSR v 1920–1930-e gg. [Organization of adult education in the process of eliminating illiteracy in the USSR in the 1920s and 1930s]: avtoreferat dissertacii kandidata pedagogicheskih nauk: 13.00.01. Samara. [in Rusiian]
19. Polozhennia pro shkoly dlia doroslykh (1920) [Regulations on schools for adults]. Fond R-5600. Opys 1. Sprava 118. Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti, Ukraina. [in Ukrainian]
20. Prohrama kraiovoho seminaru dlia likvidatora nepysmennosti (1924) [The program of the regional seminar for the liquidator of illiteracy]. Fond R-4563. Opys 1. Sprava 964. Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti, Ukraina. [in Ukrainian]
21. Prohrama shkil dlia doroslykh 1 stupenia (1920) [The program of schools for adults of 1 degree]. Fond R-5600. Opys 1. Sprava 118. Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti, Ukraina. [in Ukrainian]
22. Svystovych, S. (2013). Diialnist hromadsko-osvitnikh obiednan Ukrainy (1920 – pochatok 1930-kh rokiv) [Activities of public educational associations of Ukraine (1920 – early 1930s)].
23. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Zaporizhzhia. Vyp. XXXVI. [in Ukrainian]
24. Tymchuk, L. (2015). Osvita doroslykh u navchalnykh zakladakh systemy likvidatsii nepysmennosti v Ukraini (20–30-i roky XX stolittia) [Adult education in educational institutions of the system of elimination of illiteracy in Ukraine (20–30-ies of the XX century)]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (24). Vyp. 48. [in Ukrainian]
25. Yepyk, L. & Petrenko, N. (2018). Systema finansuvannia likpunktiv u 20 rr XX st. na Sumshchyni [The system of financing illiteracy elimination centers in Sumy region in the 1920s].
26. Traektoriâ Nauki = Path of Science, 4 (8). DOI: 10.22178/pos.37-8. [in Ukrainian]
27. Yepyk, L. (2016). Kadrove ta materialne zabezpechennia kursiv liknepu na Sumshchyni u 20-i rr. XX st. [Staffing and material support of liknep courses in Sumy region in the 1920s.]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Vyp. 46. [in Ukrainian]
28. Zvit pro diialnist tovarystva “Het nepysmennist” imeni Lenina (1926) [Report on the activities of the society “Down with illiteracy” named after Lenin]. Fond R-5601. Opys 1. Sprava 697. Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti, Ukraina. [in Ukrainian]

Abstract views: 12
PDF Downloads: 11
Published
2020-10-05
How to Cite
Yepyk, L., & Petrenko, N. (2020). ORGANIZATION AND MATERIAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT PRIMARY EDUCATION INSTITUTIONS FOR ADULTS IN SUMY REGION IN THE 20-30s OF THE XXth CENTURY. Scientific Journal of Polonia University, 38(1-2), 301-311. https://doi.org/10.23856/3880