ACTIVITY OF A HIGHER SCHOOL TEACHER ON FORMING SOFT SKILLS FOR STUDENTS OF HUMANITARIAN AND NATURAL SPECIALTIES: FUNCTIONS AND REQUIREMENTS

Keywords: pedagogical technologies, education, didactics, research, projecting, organization and management, methodology, facilitation

Abstract

Based on studied materials the author concludes that modern national pedagogical science is taking the first step towards building conceptual foundations for the formation of soft skills by primary school children as part of the concept of “New Ukrainian School”. The issue of soft skills formation in higher education institutions remains highly important. The purpose of the article was to describe functions that the teacher performs in the process of forming soft skills. In the course of study within the framework of each function, the author determined the following requirements to actions of teachers to form soft skills by students: *the educational: the organization of effective communication in various types of extracurricular work; *the didactic: the use of modern pedagogical technologies; *the research: defining principles, approaches and conditions that have a significant impact on the formation of soft skills; *the projective: modeling various types of activities for mastering soft skills; *the organizational and managerial: describing in detail ways of solving the assigned tasks by using specific pedagogical techniques and methods; *the predictive: determining the main areas of activity based on conditions, forms, components, and levels of forecasting; *the methodological: mastering the principles and methodological techniques of organizing and conducting trainings, round tables, workshops, speaking in classes during extracurricular work; *the facilitative: the organization of multilevel interaction in the “teacher-to-student” and “student-to-student” modes in accordance with the “attributive circle” of facilitation process.

References

1. Aleksandrova, N. (2012) Vzaiemozviazok upravlinskoi kompetentnosti ta upravlinskoi kultury vykladacha [The interconnection between the managerial competence and the managerial culture of the teacher]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, no 5 (ch. 1), рр. 138-143. [in Ukrainian]
2. Berdennikova, N. G. (2007) Metodicheskoe obespechenie processa obucheniya kak faktor povysheniya kachestva obrazovaniya v vuze [Methodological support of the educational process as a factor to improve quality of education at the university] (PhD Thesis), Sankt- Peterburg. [in Russian]
3. Berdennikova, N. G., Medencev, V. I., Panov, N. I. (2006). Organizacionnoe i metodicheskoe obespechenie uchebnogo processa v vuze [Organizational and methodological support of the educational process at the university]. Sankt-Peterburg: D.A.R.K. [in Russian]
4. Bibik, N. M. (ed.) (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: A Teacher’s Guide]. Kyiv: TOV Pleiady. [in Ukrainian]
5. Bobro, A. A. (2017) Formuvannia sotsialnoho zdorovia studentskoi molodi u pozaaudytornii vykhovnii roboti vyshchoho navchalnoho zakladu [Forming social health of students in the extracurricular work of the university] (PhD Thesis), Kyiv: Skhidnoukr. nats. un-t im. Volodymyra Dalia. [in Ukrainian]
6. Bordovskaya, N., Rean, A. (2011). Pedagogika: ucheb. posobie [Pedagogy: schoolbook]. Sankt-Peterburg: Piter. [in Russian]
7. Borytko, N. M. (2005). Sistema professionalnogo vospitaniya v vuze [The system of professional education at the university]. Moskva: APK i PPRO. [in Russian]
8. Breslavska, H. B. (2013). Formuvannia kultury dozvillia studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv zasobamy proektiv u pozaaudytornii roboti [Forming the leisure culture of higher education students through extracurricular projects] (PhD Thesis), Uman: Uman. derzh. ped. un-t im. Pavla Tychyny. [in Ukrainian]
9. Chabanenko, S. V. (2020). Pedagogicheskaya fasilitaciya v usloviyah distancionnogo obrazovaniya [Pedagogical facilitation as part of distance learning]. Molodoj uchenyj, no 20 (310), рр. 656-657. [in Russian]
10. Cherednichenko, H. A., Shapran, L. Yu., Kunytsia, L. I. (2011). Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv u protsesi fakhovoi pidhotovky u VNZ III-IV rivniv akredytatsii [Forming managerial competence of future managers during professional training at universities of III-IV degree of accreditation]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia «Pedahohika. Psykholohiia. Filosofiia», vol. 159 (ch. 1), рр. 329-337. [in Ukrainian]
11. Davkush, N. (2011). Pedahohichne prohnozuvannia u systemi profesiinoi osvity: istorychnyi aspekt [Pedagogical forecasting in the professional education system: the historical aspect]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, no 4 (ch. 2), рр. 232-238. [in Ukrainian]
12. Demchenko, M. O. (2017). Didakticheskoe proektirovanie v professionalnoj deyatelnosti pedagoga [Didactic projecting in teachers’ professional activity]. MNKO, no 6 (67), рр. 208-211. [in Russian]
13. Dubaseniuk, O. A. (2005). Teoriia i praktyka profesiinoi vykhovnoi diialnosti pedahoha [Theory and practice of teachers’ professional activities]. Zhytomyr: ZhDU im. Ivana Franka. [in Ukrainian]
14. Dubaseniuk, O. A. (2013). Struktura doslidnytskykh pedahohichnykh umin ta umovy yikh rozvytku [The structure of teachers’ research skills and conditions for their development].
15. Proceedings of the Doslidnytskyi komponent u diialnosti zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv ta pozashkilnykh zakladiv osvity: retrospektyva i perspektyva (Ukraine, Kyiv, November21, 2013). Kyiv.: Instytut obdarovanoi dytyny, рр. 20-31. [in Ukrainian]
16. Encel, S., Marstrand, Pauline K., Page, W. (ed) (1975). The art of anticipation: values and methods in forecasting. New York: Pica Press.
17. Eroshina, V. I. (2000). Pedagogicheskie usloviya sovershenstvovaniya metodicheskoj raboty po realizacii obshego i professionalnogo obrazovaniya [Pedagogical conditions for improving methodological work in general and professional education] (PhD Thesis), Moskva. [in Russian]
18. Fil, T. A. (2013) Soderzhatelnye harakteristiki gotovnosti k fasilitacii pedagoga [Characteristics of teacher’s readiness for the facilitation process]. MNKO, no 5 (42), рр. 24-27. [in Russian]
19. Fil, T. A. (2017). Fasilitaciya v sisteme vysshego obrazovaniya [Facilitation in the higher education system]. Mezhdunarodnyj nauchnoissledovatelskij zhurnal, no 7(61), рр. 102-104. [in Russian]
20. Frolova, N.V. (2006). Organizacionno-pedagogicheskie usloviya formirovaniya professionalnyh kompetencij u studentov upravlencheskih specialnostej [Organizational and pedagogical conditions for the formation of professional competencies of students of management specialties]. Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik, no 3, рр. 61-65. [in Russian]
21. Halatsyn, K. O. (2014). Formuvannia komunikatyvnoi kultury studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv u protsesi pozaaudytornoi roboty [Forming the communicative culture of technical school students educational institutions during extracurricular work] (PhD Thesis), Uman: Uman. derzh. ped. un-t im. Pavla Tychyny. [in Ukrainian]
22. Honcharenko, S. U. (2012). Pedahohichni zakony, zakonomirnosti, pryntsypy. Suchasne tlumachennia [Pedagogical laws, patterns and principles. Modern interpretation]. Rivne: Volynski oberehy. [in Ukrainian]
23. Human Development Report 2019 (2019). United Nations Development Programme, New York.
24. Humennykova, T. R. (2004). Potentsiini mozhlyvosti pozaaudytornoi roboty shchodo pidhotovky studentiv do osobystisno oriientovanoho vykhovannia [Potential opportunities of extracurricular work in preparing students for personality-driven education]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho derzh. ped. un-tu, vol. 12, рр. 58–61. [in Ukrainian]
25. Ibragimov, G. I., Ibragimova, E. M., Andrianova, T. M. (2011). Teoriya obucheniya [Theory of education]. Moskva: VLADOS. [in Russian]
26. Kondrashova, L. V., Permiakov, O. A., Zelenkova, N. I., Lavreshyna, H. Yu. (2006). Pedahohika v zapytanniakh i vidpovidiakh [Pedagogics in questions and answers]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian]
27. Koval, V. Yu. (2009). Systema pozaaudytornoi diialnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [The system of extracurricular activities of higher education students]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia «Pedahohika, psykholohiia, sotsiolohiia», no 6, рр. 19-23. [in Ukrainian]
28. Mednikova, L. A. (2017). Pedagogicheskoe proektirovanie deyatelnosti, kak effektivnaya obrazovatelnaya tehnologiya [Pedagogical projecting of activities as an effective educational tool]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika, no 2, рр. 12-14. [in Russian]
29. Muhametzyanova, F. G., Hajrutdinov, R. R. (2017). O fenomene fasilitacii v vysshem obrazovanii [The phenomenon of facilitation in higher education]. KPZh, no 1(120), рр. 45-50. [in Russian]
30. Omarova, M. O., Alizhanova, H. A., Omarov, O. M. (2016). Formirovanie i razvitie umenij pedagogicheskogo proektirovaniya v sisteme professionalnoj podgotovki sovremennogo uchitelya [Forming and developing pedagogical projecting skills in the system of professional training of modern teachers]. Obrazovanie lichnosti, no 3, рр. 29 – 38. [in Russian]
31. Ovcharenko, H. E. (2008). Pozanavchalna diialnist studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh: sutnisni kharakterystyky, struktura ta osoblyvosti [Extracurricular activity of students in higher educational institutions: essential features and structure]. Osvita Donbasu, no 5-6 (130-131), рр. 35-38. [in Ukrainian]
32. Pachauri, D., Yadav, A. (2014). Importance of Soft Skills in Teacher Education Programme. IJERT, vol. 5 (1), pp. 22-25.
33. Petrychenko, L. (2010). Systema pozaaudytornoi roboty, spriamovanoi na pidhotovku maibutnoho vchytelia do tvorchoi profesiinoi diialnosti [The system of extracurricular work aimed at preparing future teachers for creative professional activities]. Humanizatsiia navchalnovykhovnoho protsesu, vol. 11, рр. 33–40. [in Ukrainian]
34. Plotnikova, I. E., Nizhelskoj, D. A. (2019). Ispolzovanie metoda fasilitacii v professionalnoj podgotovke ordinatorov [The use of facilitation in the professional training of university residents]. Mir nauki. Pedagogika i psihologiya, no 2. Retrieved from: https://mir-nauki.com/ PDF/82PDMN219.pdf (accessed 23.07.20).
35. Polak, F. L. (1971). Prognostics: a Science in the making surveys and creates the future. Amsterdam, New York: Elsevier Pub. Co.
36. Polovenko, L. (2015) Upravlinska kompetentnist – kliuchovyi skladnyk profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu [Managerial competence as a key component of professional competence of future economists]. Hirska shkola ukrainskykh Karpat, no 12-13, рр. 220-223. [in Ukrainian]
37. Rajs, O. I. (2014). Fasilitaciya, kak metod interaktivnogo obucheniya [Facilitation as an interactive learning tool]. Psihologiya, sociologiya i pedagogika, no 7. Retrieved from: http:// psychology.snauka.ru /2014/07/3317 (accessed 23.07.20).
38. Rapacevich, E. S. (2005). Pedagogika. Bolshaya sovremennaya enciklopediya [Pedagogics. Big modern encyclopedia]. Minsk: Sovrem. slovo. [in Russian]
39. Regush, L. A. (1997). Psihologiya prognozirovaniya: sposobnost, ee razvitie i diagnostika [The psychology of forecasting: ability, its development and diagnosis]. Kiev: Visha shkola. [in Russian]
40. Rudevich, N. (2016). Formirovanie organizacionno-upravlencheskoj kompetentnosti budushih inzhenerov po avtomatizacii energosistem [Forming organizational and managerial competence of future engineers of power systems automation]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, no 2, рр. 87-98. [in Russian]
41. Shvab, K. (2017). Chetvertaya promyshlennaya revolyuciya: perevod s anglijskogo [fourth industrial revolution: translation from English]. Moskva: «E». Retrieved from: http://ncrao. rsvpu.ru/sites/default/files/library/k._shvab_chetvertaya_promyshlennaya_revolyuciya_2016. pdf (accessed 16.04.20).
42. Skill Shift Automation And The Future Of The Workforce (2018). Retrieved from: https://www. mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce (accessed 16.04.20).
43. Skrypnyk, N. S. (2012). Pozaaudytorna diialnist studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: sutnist, struktura y osoblyvosti [Extracurricular activity of higher education students: essence, structure and features]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, vol. 27 (80), рр. 566-571. [in Ukrainian]
44. Sladkevych, V. P., Cherniavskyi, A. D. (2007). Suchasnyi menedzhment orhanizatsii [Modern management of organizations]. Kyiv: MAUP. [in Ukrainian]
45. Slastenin, V. A., Isaev, I. F., Mishenko, A. I., Shiyanov, E. N. (2000). Pedagogika [Pedagogics]. Moskva: Shkola-Press. [in Russian]
46. Snape, P. (2017). Enduring Learning: Integrating C21st Soft Skills through Technology Education. Design and Technology Education, vol. 22. no 3. Retrieved from: https://ojs.lboro. ac.uk/DATE/article/view/2222/2585 (accessed 19.07.20).
47. Sokolova, E. I. (2013). Analiz terminologicheskogo ryada «Kouch», «Mentor», «Tyutor», «Fasilitator», «Edvajzer» v kontekste nepreryvnogo obrazovaniya [Analyzing terms "Coach", "Mentor", "Tutor", "Facilitator", "Advisor" in the context of nonstop education]. Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek, no 4, рр. 124-135. [in Russian]
48. Tamozhnyaya, E. A. (2010). Sistema metodicheskoj podgotovki uchitelya geografii v pedagogicheskom vuze v usloviyah modernizacii obrazovaniya [The system of methodological training of geography teachers at a pedagogical university in the context of education modernization] (PhD Thesis), Moskva. [in Russian]
49. Tolstosheina, N. V. (2002). Anticipaciya kak odno iz uslovij prognozirovaniya, vybora i regulyacii budushej deyatelnosti [Anticipation as one of the conditions for forecasting, choosing and regulating future activity]. Gaudeamus, no 2, рр. 41-46. [in Russian]
50. Volkova, N. V. (2017). Tehnologiya proektirovaniya obrazovatelnyh sobytij. [Ways of projecting educational events] Obrazovanie i nauka, no 4, рр. 184-200. [in Russian]
51. Willis, R. E. A guide to forecasting for planners and managers. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.
52. Zagvyazinskij, V. I., Atahanov, R. A. (2010). Metodologiya i metody psihologo-pedagogicheskogo issledovaniya [Methodology and methods of psychological and pedagogical research]. Moskva: Akademiya. [in Russian]
53. Zeer, E.F., Stepanova, L. N. (2017). Psihologicheskie osobennosti vzaimosvyazi prognosticheskih sposobnostej i samoregulyacii povedeniya studentov [Psychological features of Interconnection between predictive abilities and self-regulation of students’ behavior]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii, no 2, рр. 46-52. [in Russian]
54. Zhuk, N. A., Zhuk, L. V. (2011). Obshaya metodologiya effektivnogo upravleniya i samoupravleniya. (V kratkom izlozhenii) [General methodology of effective management and self-government. (brief)]. Harkov: OOO «Infobank». [in Russian]

Abstract views: 11
PDF Downloads: 9
Published
2021-02-08
How to Cite
ZhukovaО. (2021). ACTIVITY OF A HIGHER SCHOOL TEACHER ON FORMING SOFT SKILLS FOR STUDENTS OF HUMANITARIAN AND NATURAL SPECIALTIES: FUNCTIONS AND REQUIREMENTS. Scientific Journal of Polonia University, 39(2), 229-241. https://doi.org/10.23856/3931
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION