FLORONYM МАК / POPPY IN THE NATIONAL WORLD CONCEPTION OF UKRAINIAN AND ENGLISH SPEAKERS

Keywords: phraseologism, floronym poppy / мак, symbolical meaning, semantics, idiom, paroemia

Abstract

The article is an attempt to study the semantics of floronyms мак / poppy in the Ukrainian and English languages. It focuses on the study of the inner form of idioms and paroemias that have the analysed component-flower as a part of their structure. Universal characteristics of the semantics of the given floronyms have been researched. Specific national features of the semantics of the analysed floronyms are singled out for both languages under research. The concepts that are phraseologically actualized in the Ukrainian and English languages due to the semantic components of floronyms мак / poppy have been deduced. Metaphoric meanings of the floronyms under analysis that serve as constituents in idiomatic units and paroemias of the contrasted languages have been scrutinized. Cultural significance of the flowers poppy / мак has been revealed for both linguocultures. Symbolical meanings of the analysed floronyms have been examined in the Ukrainian and English linguocultures.

References

1. Apresyan R.G. (2001) Resentiment i istoricheskaya dinamika morali [Ressentiment & historical dynamics of morality]. Moscow: IFRAN. [in Russian]
2. Bahmut Y., Bahmut A., Bobkova V. (1963). Ukrainski narodni pryslivia ta prykazky: dozhovtnevyi period [Ukrainian folk proverbs and sayings: pre-soviet period]. Kyiv: Derzh. vyd. khud. lit. [in Ukrainian]
3. Balla M.I. (1996). English-Ukrainian dictionary: in 2 volumes. Kyiv: Osvita. V 2.
4. Barantsev K. (2006) English-Ukrainian phraseological dictionary. Kyiv: Znannia.
5. BBC News. Where did the idea to sell poppies come from? Retrieved from: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/6133312.stm
6. Bilodid I. K. (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tt. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols.]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian] Retrieved from: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
7. Bilonozhenko V. M. and others (1993) Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]
8. Butenko N.P. (1989) Slovnyk asotsiatyvnykh oznachen imennykiv v ukrainskii movi [Dictionary of associative meanings of nouns in the Ukrainian language]. Lviv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian]
9. Bybyk S.P., Yermolenko S.Ia., Pustovit L.O., (1998) Slovnyk epitetiv ukrainskoi movy [Dictionary of epithets of the Ukrainian language]. Kyiv: Dovira. [in Ukrainian]
10. Collins Online English Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com
11. Collins Cooper Dzh. (1995) Enciklopediya simvolov [Encyclopaedia of Symbols]. Moscow: Associaciya duhovnogo edineniya «Zolotoj Vek». [in Russian]
12. Crowther J. (1995) Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford Univ. Press.
13. Dubenko O. (2004) Anhlo-amerykanski pryslivia ta prykazky [English-American proverbs and sayings]. Vinnytsia: Nova Knyha.
14. Franko I.Ya. (2006) Halytsko-ruski narodni prypovidky [Galician-Ukrainian folk sayings]. In 3 volumes. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka. [in Ukrainian]
15. Karaban V. I. (2004) Anhliisko-ukrainskyi yurydychnyi slovnyk [English-ukrainian law dictionary: 75000 entries]. Vinnytsia: Nova knyha.
16. Kononenko V.I. (1996) Symvoly ukrainskoi movy [Symbols of the Ukrainian language]. Ivano-Frankivsk: Plai. [in Ukrainian]
17. Kotsiuba Z.H. (2006) Do pytannia pro paremiolohichnyi paradoks [To the problem of paremiological paradox]. Movoznavstvo. no 4. Kyiv. [in Ukrainian]
18. Kotsur V.P., Potapenko O.I., Kuibida V.V. (2015) Entsyklopedychnyi slovnyk symvoliv kultury Ukrainy [Encyclopedic dictionary of symbols of Ukrainian culture]. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP Havryshenko V.M. [in Ukrainian]
19. Levchenko O.P. (2005) Frazeolohichna symvolika: linhvokulturolohichnyi aspekt: Monohrafiia [Phraseological symbolism: linguistic and cultural aspect: Monograph]. Lviv: LRIDU NADU. [in Ukrainian]
20. Longman Dictionary of English Language and Culture (2003). Longman: Pearson Education Ltd.
21. Matsiuk Z. (2013) Shcho siltse, to nove slivtse: slovnyk frazeolohizmiv Zakhidnoho Polissia [What is a village is a new word: a dictionary of phraseological units of Western Polissya]. Lutsk: Vezha-Druk. [in Ukrainian]
22. Melnychuk O.S., Boldyriev R.V. (1989) Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Etymological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Nauk. Dumka, V. 3. [in Ukrainian]
23. Mishenina T.M. (2011) Osoblyvosti funktsionuvannia fitonimiv barvinok, mak i malva v ukrainskii literaturi z pozytsii linhvomentalnosti [Peculiarities of functioning of phytonyms of periwinkle, poppy and mallow in Ukrainian literature from the standpoint of linguomentality]. Philological Studies: vol. 6, no. 2. Scientific Bulletin of Kryvyi Rih State Pedagogical Univ. [in Ukrainian]
24. Mizin K.I. (2009) Epistemolohichnyi instrumentarii linhvokulturolohii: psykholinhvistychnyi eksperyment [Epistemological tools of linguoculturology: psycholinguistic experiment]. Kyiv: Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. no 3. [in Ukrainian]
25. Myshanych S.V. (1984) Ukrainski pryslivia ta prykazky: zbirnyk. [Ukrainian proverbs and sayings: a collection]. Kyiv: Dnipro. [in Ukrainian]
26. Nomys M. (1993) Ukrainski prykazky, pryslivia i take inshe [Ukrainian proverbs, sayings and so on]. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian]
27. Oliinyk I.S., Sydorenko M.M. (1991) Ukrainsko-rosiiskyi i rosiisko-ukrainskyi frazeolohichnyi tlumachnyi slovnyk [Ukrainian-Russian and Russian-Ukrainian phraseological exlpanatory dictionary]. Kyiv: Rad. shk. [in Ukrainian]
28. Paziak M.M. (1989) Pryslivia ta prykazky: pryroda. Hospodarska diialnist liudyny [Proverbs and sayings: nature. Man’s farming activity]. Kyiv: Naukova Dumka. [in Ukrainian]
29. Paziak M.M. (1990) Pryslivia ta prykazky: Liudyna. Rodynne zhyttia. Rysy kharakteru [Proverbs and sayings: Man. Family life. Character traits]. Kyiv: Naukova Dumka. [in Ukrainian]
30. Paziak M.M. (1991) Pryslivia ta prykazky: Vzaiemyny mizh liudmy. [Proverbs and sayings: Relationships between people]. Kyiv: Naukova Dumka. [in Ukrainian]
31. Shestakov A. (2013) Etnokulturni osoblyvosti floronomena mak ta yoho ekvivalentiv v ukrainskii, anhliiskii ta frantsuzkii movakh. [Ethnocultural features of the poppy floronomen and its equivalents in Ukrainian, English and French]. Visnyk LNU imeni T. Shevchenka. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(1)__28.
32. Soshko O.H. (2012) Modeliuvannia metonimichnykh frazeolohichnykh zvorotiv na poznachennia emotsiinykh kharakterystyk. [Modeling of metonymic phraseological inflections to denote emotional characteristics]. Zaporizhia: Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. no 1. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_82
33. State Symbols USA. Retrieved from: https://statesymbolsusa.org/categories/flower
34. Stelmakh M. Virsh «Mak tsvite» [The poem “Poppy Blooms”]. [in Ukrainian] Retrieved from: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=326
35. British Legion. The Royal British Legion. Poppy Appeal. Retrieved from: https://www.britishlegion.org.uk/get-involved/ways-to-give/poppy-appeal
36. Udovychenko H.M. (1968) Slovnyk ukrainskykh idiom [Dictionary of Ukrainian idioms]. Kyiv: Radianskyi pysmennyk. [in Ukrainian]
37. UINP. Ukrainskyi instytut natsionalnoi pamiati [Ukrainian Institute of National Memory]. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.memory.gov.ua/news/ukraina-zgaduvatime-poleglikh-u-drugii-svitovii-viini-pid-evropeiskim-simvolom-chervonim-makom
38. Uzhchenko V.D. (1988) Narodzhennia i zhyttia frazeolohizmu. Kyiv: Radianska shkola [Birth and life of phraseologism]. [in Ukrainian]
39. Uzhchenko V.D., Uzhchenko D.V. (1998) Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Osvita. [in Ukrainian]
40. Vashchenko V., Chertoryzka T., (1964) Slovnyk movy Shevchenka: V dvokh tomakh [Dictionary of Shevchenko’s Language: In two volumes]. vol. 1, Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]
41. Yermolenko S.Ia. Mak chy svitankova zoria? [Poppy or dawn star?] Retrieved from: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine35-10.pdf [in Ukrainian]
42. Yurchenko O.S., Ivchenko A.O. (1993) Slovnyk stiikykh narodnykh porivnian [Dictionary of stable folk comparisons]. Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian]
43. Zorivchak R.P. (1989) Realiia i pereklad (na materiali anhlomovnykh perekladiv ukrainskoi prozy) [Realia and translation (based on English translations of Ukrainian prose)]. Lviv: Vydavnytstvo pry Lviv. Univ. [in Ukrainian]

Abstract views: 293
PDF Downloads: 223
Published
2021-02-12
How to Cite
Cherniavska, A. (2021). FLORONYM МАК / POPPY IN THE NATIONAL WORLD CONCEPTION OF UKRAINIAN AND ENGLISH SPEAKERS. Scientific Journal of Polonia University, 42(5), 8-18. https://doi.org/10.23856/4201
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION