ROLE OF RESOURCE – TECHNOLOGICAL MECHANISM IN DEVELOPMENT OF ELECTORAL COMMUNICATION IN UKRAINE

Keywords: e-democracy, digital technologies, electoral communication, electoral process, national and local levels, innovative solutions, political participation, participatory democracy

Abstract

Digital transformations taking place in Ukraine require public authorities to be effective and active position of the civil society. In this case, joint activities become the basis for implementation of respective public policy on central, regional and local levels. Mechanisms of digital democracy should accelerate introduction of electronic elections in Ukraine, improve quality of electoral communication between voters and the candidates for public office. Public institutions also strengthen existing and operating digital technologies in public authorities at the same time contributing to formation of innovative technologies, both for the state and for separate settlements. In his article, the author outlines existing trends in this area of activity in order to consolidate efforts to improve the quality of electoral communication and introduce electronic elections in Ukraine. It is new digital tools, communication services and open platforms that can provide new innovative solutions to increase political participation and involve citizens into the electoral processes, helping to increase level of trust, transparency and accountability within the democratic system. The author, referring to the European Parliament Resolution of 16 March 2017 on E-democracy in the EU, outlining future potential of digital democracy, in particular the use of digital communication as its key feature, stating that many examples of national, regional and local digital participation can serve as examples of how digital (information and communication) technologies are used in E-democracy and encourage further development of such practices at the national and local levels in Ukraine

References

1. Buchyn M. (2015) Osoblyvosti dotrymannia demokratychnykh pryntsypiv vyboriv pid chas pozacherhovykh prezydentskykh ta parlamentskykh vyboriv 2014 r. v Ukraini [Peculiarities of observance of democratic principles of elections during the early presidential and parliamentary elections of 2014 in Ukraine], vol. 27, pp. 48-54. [in Ukrainian].
2. Vyryn F. (2009) Ynternet-marketynh. Polnyi sbornyk praktycheskykh ynstrumentov [Internet marketing. Complete collection of practical tools] Moskow: Эskmo. [in Russian]
3. Datsiuk S. (2017) Intelektualna polityka [Intellectual policy]. Retrieved from: http://www.uis.kiev.ua/~_xyz/1 _intellectual%20policy.htm [in Ukrainian]
4. Dubas O. P. (2011) Elektronna demokratiia: sutnist i perspektyvy rozvytku v Ukraini [Electronic democracy: essence and prospects of development in Ukraine]. Visnyk Derzhavnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv: Kyjiv: Milenium, no. 1, pp. 187-190. [in Ukrainian]
5. Duz O. V. (2010) Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii u vitchyznianykh elektoralnykh protsesakh [Information and communication technologies in domestic electoral processes]. Luhansk. [in Ukrainian]
6. Karpenko O., Levchenko O., Sakalosh S. (2019) Partysypatyvni transformatsii na mistsevomu rivni: elektronna ta tsyfrova demokratiia. [Participatory transformations at the local level: electronic and digital democracy]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. Odesa, vol. 77, no. 1. 124 p. [in Ukrainian]
7. Karchevska O. V. (2012) Rol politychnoi komunikatsii v elektoralnomu protsesi: teoretyko-metodolohichnyi analiz [The role of political communication in the electoral process: theoretical and methodological analysis Political science notes]. Politolohichni zapysky. Kyjiv: vol. 6, pp. 6-19. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_19 [in Ukrainian]
8. Kastels M. (2007) Internet-halaktyka. Mirkuvannia shchodo Internetu, biznesu i suspilstva [Internet galaxy. Reflections on the Internet, business and society]. Moskow: “Vydavnytstvo “Vakler”. [in Russian]
9. Kerivni pryntsypy shchodo hromadsʹkoyi uchasti u protsesi pryynyattya politychnykh rishen: rekomendatsiyi, pryynyati na 1295-tomu zasidanni zastupnykiv Ministriv Komitetu Ministriv Rady Yevropy vid 27 veresnya 2017 roku (2017) [Guidelines for public participation in the political decision-making process: recommendations adopted at the 1295th meeting of the Deputy Ministers of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 27 September 2017]. Retrieved from: https://rm.coe.int/guidelines-on-civil-participation-in-political-decision-making/168076e135 [in Ukrainian]
10. Kuibida V. S. (2028) Tsyfrove vriaduvannia v Ukraini: bazovi definitsii poniatiino-katehorialnoho aparatu. [Digital governance in Ukraine: basic definitions of the conceptual and categorical apparatus]. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia “Derzhavne upravlinnia”. Retrieved from: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/77/files/07 ad5d26-4de5-410e-aflf-5b7143c7d69c.pdf [in Ukrainian]
11. Levchenko O. (2018) Prykladni aspekty realizatsiyi polityky elektronnoyi demokratiyi v Ukrayini: problematyka informatsiynoho vyklyuchennya [Applied aspects of the implementation of e-democracy policy in Ukraine: issues of information exclusion]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnya: Odesa, vol. 73, no. 1, pp. 73-76. [in Ukrainian]
12. Velychko N. E., Levchenko O. V., Sakalosh S. YE., Yaskevych A. Y. (2018) Monitorynh vprovadzhennya instrumentiv elektronnoho uryaduvannya v orhanakh mistsevoho samovryaduvannya naybilʹshykh mist Ukrayiny [Monitoring the implementation of e-government tools in local self-government bodies of the largest cities of Ukraine]. Hromadska orhanizatsiya “Podilska. Retrieved from: http://edemlab.org/assets/files/monitoring_2018_100-cities.pdf [in Ukrainian]
13. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17 sichnya 2018 r. № 67-r Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta suspilʹstva Ukrayiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi. [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 17, 2018 № 67-r On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation]. 2018. Retrieved from: https: //zakon. rada. gov. ua/laws/show/67-2018-%D1%80 [in Ukrainian]
14. Chala N.D. (2018) Industriia 4.0: nova ekonomichna polityka Ukrainy. [Industry 4.0: Ukraine’s new economic policy. Public administration of the XXI century: world practices and national perspectives]. Publichne upravlinnia XXI stolittia: svitovi praktyky ta natsionalni perspektyvy : zb. tez XVIII Mizhnar. nauk, konhresu, 26 kvitnia 2018 r. Kharkiv : Vyd-vo “Mahistr”, pp. 405-407. [in Ukrainian]
15. Adams M., Banerjee A., Bayamlioglu E. (2017) Digital Democracy in a Globalized World / Elgar Law, Technology and Society series. Retrieved from: https://www.e- elgar.com/shop/digital-democracy-in-a-globalized-world
16. Retrieved from: https://rm.coe.int/guidelines-on-civil-participation-in-political-decision-making/168076e135 [Brazylyia]
17. Jakdojade Warszawa: digital service in Poland. Retrieved from: https://jakdojade.pl [Poland]

Abstract views: 156
PDF Downloads: 148
Published
2021-02-12
How to Cite
Mikhailov, M. (2021). ROLE OF RESOURCE – TECHNOLOGICAL MECHANISM IN DEVELOPMENT OF ELECTORAL COMMUNICATION IN UKRAINE. Scientific Journal of Polonia University, 42(5), 149-157. https://doi.org/10.23856/4220