CRITICAL THINKING OF IT TEACHERS AS IMPORTANT COMPONENT OF THEIR PROFESSIONAL COMPETENCE

Keywords: critical thinking, development of critical thinking, competence, future teachers of computer science, the institution of higher education

Abstract

The article analyzes the role of critical thinking in professional growth, proves that critical thinking is an integral part of the professional competencies of future computer science teachers, an important component of modern higher education. The definition of the concept of critical thinking is clarified and presented in the author's interpretation as a type of thinking and evaluation activity, which is manifested in special skills that are formed in the process of professional training, and which are necessary for the effective solution of professional problems. The study outlines the principles of development of critical thinking and identifies four stages of development of critical thinking of future computer science teachers. The author of the article emphasizes the observance of certain pedagogical conditions in the process of forming students' critical thinking: taking into account age, level of educational achievements, available life experience. It was found that the basis of critical thinking is such qualities of the mind as curiosity, flexibility, depth, discipline, organization of mental activity, critical thinking, which must be developed in the future specialist. Based on the analysis of scientific sources and practical developments, it is proved that critical thinking is the key to the productive professional activity of future teachers in ensuring compliance with the requirements for mandatory learning outcomes of students in the field of informatics, self-improvement, reflection.

References

1. The Future of Jobs Report 2020. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020 [in English]
2. Barbinova, A.V. (2018). Krytychne myslennja – zaporuka uspikhu pedaghoghichnoji dijaljnosti [Critical thinking is the key to the success of pedagogical activity]. Vytoky pedaghoghichnoji majsternosti, 22, 13-17. [in Ukrainian]
3. Bondar, V.I. (2014). Krytychne myslennja v konteksti vnutrishnjoji j zovnishnjoji svobody ljudyny [Critical thinking in the context of the internal and external freedom of the people]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Serija: Filosofija, pedaghoghika, psykhologhija, 36, 68-75. [in Ukrainian]
4. Vitvycjka, S.S. (2014). Rozvytok tvorchogho myslennja majbutnikh maghistriv osvity jak umova jikh tvorchoji samorealizaciji [Development of creative thinking of future masters of education as a condition of their creative self-realization]. Andraghoghichnyj visnyk: Naukove elektronne periodychne vydannja, 5, 88-96. http://eprints.zu.edu.ua/16985/1/%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf [in Ukrainian]
5. Ghusak, P.M., Ghusak, L.Je. (2015). Kompetenciji i kompetentnosti u pidghotovci fakhivcja [Competences and competencies in specialist training]. Naukovi zapysky Vinnycjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni Mykhajla Kocjubynsjkogho. Serija: Pedaghoghika i psykhologhija, 43, 7-10. [in Ukrainian]
6. Zhaldak, M.I. (1989). Systema podghotovky uchytelja k yspoljzovanyju ynformacyonnoj tekhnologhyy v uchebnom processe [The system of teacher training for the use of information technology in the educational process] [Doktorstkaja dysretacyja]. Akademyja pedaghoghycheskykh nauk SSSR, NYY soderzhanyja y metodov obuchenyja. Moskva. [in Russian]
7. Zhaldak, M.I., Ramsjkyj, Ju.S. Rafaljsjka, M.V. (2009). Modelj systemy socialjno-profesijnykh kompetentnostej vchytelja informatyky [Model of the system of socio-professional competencies of a computer science teacher]. Naukovyj chasopys Nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni M.P. Draghomanova. Serija 2: Komp'juterno-orijentovani systemy navchannja, 7 (14), 3-10. [in Ukrainian]
8. Zayr-Bek, S.Y., Mushtavynskaja, Y.V. (2011). Razvytye krytycheskogho mыshlenyja na uroke: posobye dlja uchytelej obshheobrazovateljnykh uchrezhdenyj [Developing critical thinking in the classroom: a guide for teachers of educational institutions] (2-e yzd.). Moskva: Prosveshhenye. [in Russian]
9. Zhukockaja, A.V., Chernenjkaja, S.V. (2019). Krytycheskoe myshlenye y egho rolj v formyrovanyy professyonaljnykh kompetencyj studentov pedaghoghycheskogho vuza [Critical thinking and its role in the formation of professional competencies of students of a pedagogical university]. Vestnyk MGhPU. Seryja: Fylosofskye nauky. Moskva, 4(32), 67-81. https://doi.org/10.25688/2078-9238.2019.32.4.08 [in Russian]
10. Kokun, O.M. (2012). Psykhologhija profesijnogho stanovlennja suchasnogho fakhivcja [Psychology of professional development of a modern specialist] [Monoghrafija]. Kyjiv: DP "Informacijno-analitychne aghenstvo". [in Ukrainian]
11. Kukushkyna, Ju.A., Spyrydonov, V.F. (2008). Krytycheskoe myshlenye kak faktor professyonaljnoj kompetentnosty proghrammystov [Critical thinking as a factor in the professional competence of programmers]. Psykhologhyja. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomyky, 5(1), 165–174. [in Russian]
12. Kuljutkyn, Ju.N., Bezdukhov, V.P. (2002). Cennostnye oryentyry y koghnytyvnye struktury v dejateljnosty uchytelja [Value orientations and cognitive structures in the teacher's activity]. Samara: SamGhPU. [in Russian]
13. Ludova, O.M. (2009). Modelj razvytyja krytycheskogho myshlenyja u budushhykh uchytelej ynformatyky v processe obuchenyja dyscyplynam ynformatycheskogho cykla [A model for the development of critical thinking in future teachers of informatics in the process of teaching the disciplines of the informatics cycle]. Sybyrskyj pedaghoghycheskyj zhurnal, 10, 105-112. https://cyberleninka.ru/article/n/model-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-u-buduschih-uchiteley-informatiki-v-protsesse-obucheniya-distsiplinam-informagicheskogo [in Russian]
14. Morze, N.V., Kuzjminsjka, O.Gh., Vember, V.P., Barna O.V. (2010). Kompetentnisni zavdannja jak zasib formuvannja informatychnoji kompetentnosti v umovakh neperervnoji osvity [Competence tasks as a means of forming information competence in the conditions of continuing education]. Informacijni tekhnologhiji v osviti: Zbirnyk naukovykh pracj. Kherson: Vydavnyctvo KhDU, 4, 48-62. [in Ukrainian]
15. Nacionaljna dopovidj pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukrajini [National report on the state and prospects for the development of education in Ukraine] / Nacionaljna akademija pedaghoghichnykh nauk Ukrajiny. (2016). V.Gh. Kremenj (Red.). Kyjiv: Pedaghoghichna dumka. [in Ukrainian]
16. Raven, Dzh. (2002). Kompetentnostj v sovremennom obshhestve. Vyjavlenye, razvytye y realyzacyja [Competence in modern society. Identification, development and implementation]. Moskva. (Oryghynaljnaja rabota opublykovana 1984). [in Russian]
17. Selevko, Gh.K. (2006). Encyklopedyja obrazovateljnykh tekhnologhyj: Tom 1 [Encyclopedia of Educational Technologies: Vol 1]. V 2 tomah. Moskva: NYY shkoljnykh tekhnologhyj. [in Russian]
18. Sukhomlynsjkyj, V.O. (1976). Problemy vykhovannja vsebichno rozvynenoji osobystosti: Tom 1. [Problems of education of a comprehensively developed personality: Vol.1]. Vybrani tvory: v 5 tomakh. Kyjiv: Radjansjka shkola. [in Ukrainian]
19. Paul, R.W. (1990). Krytycheskoe myshlenye: Chto neobkhodymo kazhdomu dlja vyzhyvanyja v bystro menjajushhemsja myre [Critical thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world]. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State Univ. https://evolkov.net/critic.think/Paul.R/index.html. [in Russian]
20. Profesijnyj standart za profesijamy "Vchytelj pochatkovykh klasiv zakladu zaghaljnoji serednjoji osvity", "Vchytelj zakladu zaghaljnoji serednjoji osvity", "Vchytelj z pochatkovoji osvity" (z dyplomom molodshogho specialista" [Professional standard for the professions "Primary school teacher of general secondary education", "Teacher of general secondary education", "Primary education teacher (with a diploma of junior specialist)"]: zatv. Nakazom Ministerstva rozvytku ekonomiky, torghivli ta siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny vid 23.12.2020 r. № 2736. https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv. [in Ukrainian]
21. Semenova, O.M. (2018) Soderzhanye ponjatyja «krytycheskoe myshlenye uchytelja» [The content of the concept of «critical thinking of a teacher»]. Povolzhskyj pedaghoghycheskyj vestnyk. Tom 6, 3(20), 70-76. [in Russian]
22. Terno, S.A. (2014). Obuchenye krytycheskomu myshlenyju – "ekzotycheskye pryemy" yly reshenye netryvyaljnykh problem? [Critical thinking training – "exotic techniques" or solving nontrivial problems?]. Ghumanytarnye nauchnye yssledovanyja, 1. https://human.snauka.ru/2014/01/5594 [in Russian]
23. Krouford, А, Vendy Saul, E, Metiuz, S, Makinster, D. (2006). Tekhnolohii rozvytku krytychnoho myslennia uchniv [Technologies for the development of critical thinking of pupils]. (O.І. Pometun, Red.). http://www.criticalthinking.expert/shop/tehnologiyi-rozvytku-krytychnogo-myslennya-uchniv/ [in Ukrainian]
24. Tjaghlo, O.V. (2017). Dosvid zasvojennja krytychnogho myslennja v ukrajinsjkij vyshhij shkoli [Experience of mastering critical thinking in Ukrainian higher school]. Filosofija osvity, 2 (21), 240-257. [in Ukrainian]
25. Tjaghlo, O.V. (2008). Krytychne myslennja: Navchaljnyj posibnyk [Critical Thinking: A Textbook]. Kharkiv: Vyd. ghrupa "Osnova": "Tryada +". [in Ukrainian]
26. Shakirova, M.D. (2006). Formyrovanye krytycheskogho myshlenyja uchashhykhsja y studentov: modelj y tekhnologhyja [Formation of critical thinking in pupils and students: model and technology]. Obrazovateljnye tekhnologhyy y obshhestvo, 9 (4), 284-292. [in Russian]

Abstract views: 123
PDF Downloads: 113
Published
2021-08-26
How to Cite
Ovdiichuk, V. (2021). CRITICAL THINKING OF IT TEACHERS AS IMPORTANT COMPONENT OF THEIR PROFESSIONAL COMPETENCE. Scientific Journal of Polonia University, 45(2), 105-113. https://doi.org/10.23856/4511
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION