MYOPIA AND ITS PREVENTION USING THERAPEUTIC PHYSICAL TRAINING IN SCHOOLCHILDREN

Keywords: vision impairments, causes, treatment, prophylaxix, complex of physical exercises, children

Abstract

Vision is the one of the most significant function of human body. Many factors can influence on health of eyes and lead to the problem with vision. The aim of the work was to analyze information on myopia in school-age children and to make a set of training exercises for its prevention in them. In article present an overview of problem of myopia in school-age children, it causes and risk factors, possibilities of it prevention by use of different methods, including therapeutic physical training. Proposed complex of exercises designed for children of middle and high school. It includes 13 exercises for 30 min of training twice a day outdoor or in gymnasium. Exercises can be done anone or in pairs. Complex is recommended to children with myopia and children, which have normal vision, for the prophylaxis of impairment of vision. Complex can be used from childhood to to achieve the maximum effect, keep in mind the significant load on the visual analyzer of a modern child.

References

1. Burnett, A. M., Yashadhana, A., Lee, L., Serova, N., Braina, D., Naidoo, K. (2018). Interventions to improve school-based eye-care services in low- and middle-income countries: a systematic review. Bulletin of the World Health Organization, 96:682–694D.
2. Chang, L. C., Liao, L. L., Chen, M. L., Niu, Y. Z, Hsieh, P. L. (2017). Strengthening teachers’ abilities to implement a vision health program in Taiwanese schools. Health education research 32(5):437–447.
3. Colenbrander, A. (2018). Vision Rehabilitation is Part of AMD Care. Vision, 2:4.
4. Cooper, J., Tkatchenko, A. V. (2018). A Review of Current Concepts of the Etiology and Treatment of Myopia. Eye & Contact Lens, 44:231–247.
5. Datsenko, I. I., Denisyuk, O. B., Doloshitsky, S. L., Plastunov, B. A., Tolmachova, E. I., Shegedin, M. B. (2001) Zahalna hihiyena [General hygiene]. Lviv: Svit. [in Ukrainian]
6. Dmytriv, H. I., Freyik, N. V., Vladyka, O. T., Hlynyanyuk, N. V., Hrytsyuk, O. Ye., Dobryanska, N. M., Marotchak, R. M., Semanyuk, R. S., Skrypnyk, R. E., Tarasyuk, M. B., Fushchych, U. S. (2019). Nova ukrayinska shkola: poradnyk vykhovatelyu hrupy prodovzhenoho dnya u zakladakh zahalnoyi serednoyi osvity [New Ukrainian school: a guide to the educator of the extended day group in general secondary education institutions]. Lviv: Svit. [in Ukrainian]
7. Domashenko, N. Y. (2008). Faktory ryska formyrovanyia zrytelnykh rasstroistv u starsheklassnykov [Risk factors for the formation of visual disorders in high school students]. Journal of Ophthalmology, 2:40–43. [in Russian]
8. Duhina, L. (2016). Vplyv zasobiv fizychnoyi reabilitatsiyi na fizychnyy rozvytok ditey z vadamy zoru [Influence of means of physical rehabilitation on physical development of children with visual impairments]. Fìzična reabìlìtacìâ ta rekreacìjno-ozdorovčì tehnologìï, 3:67–72. [in Ukrainian]
9. Formenti, D., Duca, M., Trecroci, A., Ansaldi, L., Bonfanti, L., Alberti, G., Iodice, P. (2019). Perceptual vision training in nonsport-specifc context: efect on performance skills and cognition in young females. Scientific Reports, 9:18761.
10. French, A. N., Morgan, I. G., Mitchell, P., Rose, K. A. (2013). Risk factors for incident myopia in Australian schoolchildren: the Sydney adolescent vascular and eye study. Ophthalmology, 120:2100–2108.
11. Guidelines for School-based Eye Health Programs: Information for policy-makers and planners on conducting vision screening as a component of school-based eye health, as part of an integrated school health programme. UNICEF. (2014). Convention on the Rights of the Child: A World of Difference: 25 CRC achievements. [Режим доступу: https://www.unicef.org/crc/index_73549.html].
12. He, M., Xiang, F., Zeng, Y., Mai, J., Chen, Q., Zhang, J., Smith, W., Rose, K., Morgan, I. G. (2015). Effect of time spent outdoors at school on the development of myopia among children in China: a randomized clinical trial. JAMA, 314:1142–1148.
13. Heiting, G. (2019). Vision problems of school-age children. [Режим доступу: https://www.allaboutvision.com/en-gb/children-vision/vision-problems-schoolage/].
14. Holden, B. A., Fricke, T. R., Wilson, D. A., Jong, M., Naidoo, K. S., Sankaridurg, P., Wong, T. Y., Naduvilath, T. J., Resnikoff, S. (2016). Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology, 123:1036–1042.
15. Ip, J. M., Saw, S. M., Rose, K. A., Morgan, I. G., Kifley, A., Wang, J. J., Mitchell, P. (2008). Role of near work in myopia: findings in a sample of Australian school children. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49:2903–2910.
16. Jonas, J. B., Xu, L., Wang, Y. X., Bi, H. S., Wu, J. F., Jiang, W. J., Nangia, V., Sinha, A., Zhu, D., Tao, Y., Guo, Y., You, Q. S., Wu, L. J., Tao, L. X., Guo, X. H., Ohno-Matsui, K., Panda-Jonas, S. (2016). Education related parameters in high myopia: adults versus school children. PLoS One, 11:e0154554.
17. Kadochnikova, Yu. V., Khorkova, Zh. V. (2017). Fizicheskoye vospitaniye studentov, imeyushchikh zabolevaniya organov zreniya [Physical education of students with visual diseases]. Yekaterinburg. Izdatelstvo Uralskogo universiteta. [in Ukrainian]
18. Kang, M.-T., Li, S.-M., Peng, X., Li, L., Ran, A., Meng, B., Sun, Y., Liu, L.-R., Li, H., Millodot, M., Wang, N. (2016). Chinese Eye Exercises and Myopia Development in School Age Children: A Nested Case-control Study. Scientific Reports, 6:28531.
19. Kostetska, A. O. (2012). Faktory ryzyku porushennya zorovykh funktsiy u shkolyariv m. Kyeva [Risk factors for visual impairment in schoolchildren of Kyiv]. Ukraine. Nation’s Health, 2/3: 233–236. [in Ukrainian]
20. Kostetska, A. O., Orlova, N. M. (2012). Poshyrenist porushen zoru u shkolyariv ta problema yikh svoyechasnoho vyyavlennya [The prevalence of visual impairments in schoolchildren and the problem of their timely detection]. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. P.L. Shupyka, 21(2): 711–716. [in Ukrainian]
21. Kyzymenko, L. D., Snyadanko, I. I. (2009). Osnovy anatomiyi i fiziolohiyi lyudyny: teoretychnyy ta praktychnyy kurs. Lviv, Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». [in Ukrainian]
22. Lee, J.-W., Cho, H. G., Moon, B.-Y., Kim, S.-Y., Yu, D.-S. (2019). Effects of prolonged continuous computer gaming on physical and ocular symptoms and binocular vision functions in young healthy individuals. Peer J, 7:7050.
23. Li, S. M., Li, S. Y., Kang, M. T., Zhou, Y., Liu, L. R., Li, H., Wang, Y. P., Zhan, S. Y., Gopinath, B., Mitchell, P., Wang, N. (2015). Near work related parameters and myopia in Chinese children: the Anyang Childhood Eye Study. PLoS One, 10:e0134514.
24. Milyukova, I. V., Yevdokimova, T. A. (2003). Polnaya entsiklopediya lechebnoy gimnastiki [Complete encyclopedia of therapeutic gymnastics]. SPb: Sova; M: Izdatelstvo Eksmo, 2003. 512 s. [in Russian]
25. Moiseyenko, R. O., Holubchykov, M. V., Mykhalchuk, V. M., Rykov, S. O. (2018). Oftalmolohichna dopomoha v Ukrayini za 2014-2017 roky: analitychnostatystychnyy dovidnyk. Kropyvnytskii: POLIUM, [in Ukrainian]
26. Orlova, N. M., Kostetska, A. A. (2014). Povedinkovi chynnyky ryzyku rozvytku patolohiyi orhana zoru u miskykh shkolyariv. Ukr. med. chasopys [Behavioral risk factors for the development of pathology of the visual organ in urban schoolchildren]. Ukrainian Medical Journal, 1: 137–139. [in Ukrainian]
27. Orlova, N. M., Kostetska, A. O. (2014). Stan oftalmolohichnoho zdorovya shkolyariv ta orhanizatsiyna tekhnolohiya yoho medyko-sotsialnoho monitorynhu [The state of ophthalmological health of schoolchildren and organizational technology of its medical and social monitoring]. Ukraine. Nation’s Health, 1:7–12. [in Ukrainian]
28. Rose, K. A., Morgan, I. G., Ip, J., Kifley, A., Huynh, S., Smith, W., Mitchell, P. (2008). Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology, 115:1279–1285.
29. Ruban, L. A. (2016). Metody korektsiyi miopiyi fizychnymy vpravamy [Methods of correction of myopia by physical exercises]. Vіsnik Chernіgіvskogo Nacіonalnogo Pedagogіchnogo Unіversitetu. Serіya: Pedagogіchnі Nauki. Fіzichne Vihovannya Ta Sport, 2:193–197. [in Ukrainian]
30. Rykov, S. O., Yaremenko, N. M., Kharchenko, L. B., Lishchyshyna, O. M., Rubtsova, YE. I., Shylkina, O. O. (2019). Kompleksne obstezhennya oka ta zoru klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh [Complex examination of the eye and vision clinical guidelines based on evidence]. Derzhavnyy ekspertnyy tsentr MOZ Ukrayiny. [Режим доступу: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2019_09_20_kn_kompl_obst_okazory.pdf]. [in Ukrainian]
31. Tsybulska, T. Ye. (2019). Funktsionalni, biometrychni ta biomekhanichni zminy parametriv oka pry miopiyi u ditey: osoblyvosti likuvannya ta optychnoyi korektsiyi [Functional, biometric and biomechanical changes of eye parameters in myopia in children: features of treatment and optical correction]. Dissertation Dr. Med. Sciences, 14.01.18 – Ophthalmology, 222 – Medicine. Zaporizhzhya State Medical University, P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education. Zaporizhzhia. [in Ukrainian]
32. Tsybulska, T. Ye., Pashkova, O. Ye. (2018). Analiz faktoriv, shcho vplyvayut na prohresuvannya nabutoyi miopiyi u ditey [Analysis of factors influencing the progression of acquired myopia in children]. Zbirnyk naukovych prats spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupika, 30:271–282. [in Ukrainian]
33. Tymchyk, O. (2019). Fizychna reabilitatsiya ditey shkilʹnoho viku z miopiyeyu I-III stupenyu [Physical rehabilitation of school-age children with myopia of I-III degree]. Sport Science and Human Health, 1(2):107–119. [in Ukrainian]
34. Wu, P. C., Tsai, C. L., Wu, H. L., Yang, Y.H., Kuo, H. K. (2013). Outdoor activity during class recess reduces myopia onset and progression in school children. Ophthalmology, 120:1080–1085.

Abstract views: 171
PDF Downloads: 109
Published
2021-08-26
How to Cite
Voronkova, O., Lemberg, A., Shevchenko, T., & Scherbinina, M. (2021). MYOPIA AND ITS PREVENTION USING THERAPEUTIC PHYSICAL TRAINING IN SCHOOLCHILDREN. Scientific Journal of Polonia University, 45(2), 282-293. https://doi.org/10.23856/4534
Section
HEALTH, ENVIRONMENT, DEVELOPMENT