METHODOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS

Keywords: professional development of teachers, components of professional development, pedagogical competence, methodological support, diagnostics of teachers

Abstract

With the help of encyclopedias, dictionaries, reference books the article reveals the definitive characteristics of such basic research concepts as: methodological assistance, methodological work and methodological support. Based on the development of psychological and pedagogical research, the concepts of methodological work and methodological support are analyzed and differentiated. The domestic regulatory documents are cited, which reflect the issues of methodological support for the teachers. The elaborations of the main directions and forms of methodical work with teachers (mass, group and individual) are presented, the classification of principles and functions of methodical support is given. The list of interactive forms of methodological support for preschool teachers and their impact on improving methodological support for teachers is outlined. The concept of the professional development of teachers, components of professional development, their essence and structure are highlighted, as well as ways of influencе of the methodological support on its improvement are outlined. The article, based on reputable modern researchers and practitioners, defines the directions, features and psychological and pedagogical conditions for providing methodological support for the professional development of teachers of preschool education institutions. The problems of implementing methodological support for teachers in preschool institutions are listed and analyzed, as well as prospects for improving its effectiveness are outlined.

References

1. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (1979). [Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language] v 11 tomakh (1970–1980). Tom 10. URL: http://sum.in.ua/ (data zvernennia 26. 07.2021). [in Ukrainian].
2. Bitianova, N. R. (1995) Psihologiya lichnostnogo rosta [Psychology of personal growth]. Moskva [Moscow]. Мezhdunarodnaya pedagogicheskaya akademiya. [in Russian].
3. Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» («Ukraina XXI stolittia») (1993). [State National Program «Education» («Ukraine of the XXI Century»)]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text (data zvernennia 26. 07. 2021) [in Ukrainian].
4. Diatlenko, N. M. (2009). Pedahohichni idei B. D. Hrinchenka v konteksti onovlennia suchasnoi doshkilnoi osvity [Pedagogical ideas of BD Grinchenko in the context of renewal of modern preschool education]. «Mrii, vystrazhdani zhyttiam…» Do 145-yi richnytsi z dnia narodzhennia B.D. Hrinchenka: kol. monohrafiia (u dvokh chast.): Ch. 1 / V.O. Ohneviuk, N.M. Hupan, N.P. Dichek [ta in.]. Kyiv [Kiev]. KMPU imeni B. D. Hrinchenka. [in Ukrainian].
5. Dubrovina, I. V., Melnichenko, A. V. (2018). Orhanizatsiia metodychnoi roboty v osvitnikh ustanovakh z rozvytku tvorchoho potentsialu pedahohiv-vykhovateliv [Organization of methodical work in educational institutions for the development of creative potential of teachers-educators]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 16 : Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky. [in Ukrainian].
6. Entsyklopediia osvity (2008). [Encyclopedia of Education]. Akad. ped. nauk Ukrainy. Holov. red. V.H. Kremen. Kyiv [Kiev]. Yurinkom. Inter. [in Ukrainian].
7. Kirdyankina, S. V. (2011). Nauchno-metodicheskoe soprovozhdenie professionalnogo rosta uchitelya [Scientific and methodological support for the professional growth of teachers]. Avtoreferat dis. kand. ped. nauk. 13.00.08. Тeoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya. Dalnevostochnyj gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet. Habarovsk [Khabarovsk]. [in Russian].
8. Klimov, E. A. (1996). Psihologiya professionalnogo samooprededeleniya [Psychology of professional self-determination]. Rostov-na-Donu [Rostov-on-Don]. Feniks. [in Russian].
9. Kornieieva, O. L. (2012). Orhanizatsiia metodychnoi roboty z vykhovateliamy doshkilnykh navchalnykh zakladiv [Organization of methodical work with educators of preschool educational institutions]. Avtoref. dys. kand. ped. nauk 13.00.08 DZ Pivdennoukr. nats. ped. un-t im. K. D. Ushynskoho. Odesa [Odessa]. [in Ukrainian].
10. Krutii, K. L. (2004). Hrupovi formy metodychnoi roboty z pedahohamy v suchasnomu doshkilnomu navchalnomu zakladi [Group forms of methodical work with teachers in a modern preschool educational institution]. Za zah. red. K. L. Krutii. Zaporizhzhia [Zaporizhzhia]. TOV LIPS LTD. [in Ukrainian].
11. Kudryavcev, T. V. (1986). Psihologiya professionalnogo obucheniya i vospitaniya [Psychology of vocational training and education]. Moskva [Moscow]. MEI. [in Russian].
12. Makarenko, S. (2018). Naukovo-metodychnyi suprovid yak providna tekhnolohiia metodychnoi roboty na shliakhu do novoi ukrainskoi shkoly [Scientific and methodological support as a leading technology of methodical work on the way to a new Ukrainian school]. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. URL: http://archive.ws-conference.com/wp-content/ uploads/ijitss0143.pdf (data zvernennia: 23. 07. 2021) (in Poland).
13. Maksymenko, V. P. (2013). Dydaktyka: kurs lektsii [Didactics: a course of lectures]. Navch. Posibn. Khmelnytskyi [Khmelnytskyi]. Khm TsNP. [in Ukrainian].
14. Markova, A. K. (1996). Psihologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moskva [Moscow]. Mezhdunarodnyj gumanitarnij fond Znanie. [in Russian].
15. Mishchenko, S. H. (2016). Metodychnyi suprovid profesiinoho zrostannia vykladacha [Methodical support of professional growth of the teacher]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Pedahohika i psykholohiia. Dnipro [Dnipro]. [in Ukrainian].
16. Mitina, L. M. (1990). Formirovanie professionalnogo samosoznaniya uchitelya [Formation of the teacher's professional self-awareness]. Moskva [Moscow]. Voprosy psihologii. [in Russian].
17. Muromets, V. H. (2008). Naukovo-metodychnyi suprovid formuvannia preventyvnoho vykhovnoho seredovyshcha zahalno-osvitnoho navchalnoho zakladu. [Scientific and methodological support for the formation of a preventive educational environment of a general educational institution]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi. Zb. nauk. pr. Kam. -Pod. nats. univ. im. I. Ohiienka, Kam. -Pod. [Kamianets-Podilskyi]. [in Ukrainian].
18. Nochvolod, L. I. (2008). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv [Modern dictionary of foreign words]. Kharkiv [Kharkiv]. Torsinh plius. [in Ukrainian].
19. Oliinyk, V. V. (2009). Modernizatsiia systemy pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity Ukrainy v umovakh zmin [Modernization of the system of postgraduate pedagogical education of Ukraine in the conditions of changes]. Pisliadyplomna pedahohichna osvita: yevropeiski oriientyry ta rehionalni priorytety. Tezy mizhnar. nauk.-prakt. konf. Bila Tserkva, [White Church]. [in Ukrainian].
20. Pidkorytova, H. I. (2018). Upravlinnia protsesom profesiinoho stanovlennia molodykh pedahohiv [Management of the process of professional development of young teachers]. Molodyi vchenyi. [in Russian].
21. Povarenkov, Yu. P. (2002). Psihologicheskoe soderzhanie professionalnogo stanovleniya cheloveka [The psychological content of a person's professional development]. Moskva [Moscow]. URAO. [in Russian].
22. Prymirne polozhennia pro metodychnyi kabinet zakladu doshkilnoi osvity (2018). [The approximate regulations on the methodological office of a preschool education institution]. Nakaz MON Ukrainy. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/ (data zvernennia 20. 07. 2021 р.) [in Ukrainian].
23. Romaniuk, I. A. (2019). Plan roboty zakladu doshkilnoi osvity: pryntsypy, struktura, zmist. Krok za krokom do realnoho planu efektyvnykh dii [The work plan of the preschool institution: principles, structure, content. Step by step to a real plan of effective action]. Metod, posib. Ternopil [Ternopil]. Mandrivets. [in Ukrainian].
24. Selezneva, N. T., Ivanova, N. G. (2007). Іzuchenye protsessa lychnostno-professyonalnoho stanovlenyia budushchykh psykholohov [The study of the process of personal and professional formation of future psychologists]. Moskva [Moscow]. Psihologiya obrazovaniya. [in Russian].
25. Sitnik, A. P. (2015). Molodoy uchitel nuzhdaetsya v pomoschi [The young teacher needs help]. Moskva [Moscow]. ANO ID Narodnoe obrazovanie. [in Russian].
26. Slovar-spravochnik po pedagogike (2004). [Dictionary-reference on pedagogy]. Avt-sost. V. A. Mizherikov. Moskva [Moscow]. TC Sfera. [in Russian].
27. Slovnyk bazovykh poniat z kursu Pedahohika (2014). [Dictionary of basic concepts from the course «Pedagogy»]. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Ukladach O.I. Antonova. Zhytomyr [Zhytomyr]. Vyd-vo ZhDU imeni Ivana Franka. [in Ukrainian].
28. Sorochan, T. (2012). Spivtvorchist – odna z oznak tekhnolohii naukovo-metodychnoho suprovodu [Co-creation is one of the features of the technology of scientific and methodological support]. Mater. naukovo-praktychnoi konf. Aktyvizatsiia tvorchoho potentsialu uchnivskoi molodi v konteksti hlobalizatsii osvity. [in Ukrainian].
29. Sorochan, T. M. (2005). Bezperervnyi protses rozvytku profesionalizmu pedahohiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Continuous process of development of professionalism of teachers in the system of postgraduate education]. Kyiv [Kiev]. Pisliadyplomna osvita v Ukraini. [in Ukrainian].
30. Super D.E. (1957). et al. Vocational Devеlopment: A Framework of Research. New York. [іn USA].
31. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (2005). [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. 250000 sl. Ukl. ta hol. red. V.T. Busel. Kyiv-Irpin [Kiev-Irpen]. Perun. [in Ukrainian].
32. Verbitskaya, I. B. (2018). Metodicheskoe soprovozhdenie pedagogov doshkolnyih obrazovatelnyih uchrezhdeniy [Methodological support of teachers of preschool educational institutions]. Molodoy uchenyiy. URL: https://moluch.ru/archive/207/50749/ (data zvernennia 27. 07. 2021). [in Russian].
33. Zakon Ukrainy «Pro doshkilnu osvitu» (2001). [Law of Ukraine «On Preschool Education»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text (data zvernennia: 20.07.2021). [in Ukrainian].
34. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017). [Of the Law of Ukraine «On Education»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text (data zvernennia: 20. 07. 2021). [in Ukrainian].
35. Zeier, E. F. (2013). Psihologiya professionalnogo obrazovaniya [Psychology of vocational education]. Uchebnik dlya studentov uchrezhdenij vysshego professionalnogo obrazovaniya. Moskva [Moscow]. Izdatelskij centr Akademiya. [in Russian].
36. Zhernosiek, I. P. (2001). Udoskonalennia naukovo-metodychnoi roboty v suchasnykh zahalnoosvitnikh shkolakh, litseiakh i himnaziiakh [Improving scientific and methodological work in modern secondary schools, lyceums and gymnasiums]. Kyiv [Kiev]. Vipol. [in Ukrainian].

Abstract views: 121
PDF Downloads: 61
Published
2021-11-12
How to Cite
Kovalenko, O., & Lakhman, D. (2021). METHODOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS. Scientific Journal of Polonia University, 46(3), 39-50. https://doi.org/10.23856/4606
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION