INNOVATIVE PROJECTS AND STEM EDUCATION IN PERSONALITY DEVELOPMENT THROUGH THE PRISM OF ALL LINKS OF EDUCATION IN UKRAINE

Keywords: pedagogue, preschool education, higher school, innovative projects, personality development

Abstract

The paper studies the innovative projects in the development of personality through the prism of all levels of education in Ukraine in the process of professional training of pedagogues of preschool education institutions and higher school. Problematic issues concerning on theoretical and practical training of pedagogical workers of preschool education institutions and higher school are investigated. The pedagogical conditions of creation of professional competence of pedagogical workers of preschool education institutions and higher school are investigated. It is established that the reform of education in Ukraine involves a radical restructuring of the management, which requires a significant increase in the professionalism of management. The experience of applying pedagogical innovations in the training of future pedagogues of preschool education institutions and higher school is analyzed including multimedia lectures, interactive communication, game modeling, innovative projects, trainings. It is established that the use of practiceoriented innovation projects in the training of future pedagogues of preschool education institutions and higher school allows them to more fully develop their professional needs and interests, helps to acquaint with the specifics of professional activities, arouses interest and need in the formation and application of innovative technologies. The characteristic features of STEM-education have been identified, which are important in the training of future pedagogues of preschool education institutions and higher school. It is investigated that an important tool on which the effectiveness of the development of the professional position of pedagogues of preschool education institutions and higher school depends is the constant self-improvement of professional activity. The functions of the process of self-improvement of the pedagogues professional activity are determined. Thanks to the update of the Laws of Ukraine “On Preschool Education”, “On Education”, “On Higher Education” and the implementation of the National Doctrine of Education for 2021-2022, the Concept of ”New Ukrainian School", the Concept of Pedagogical Education received positive results education and higher education.

References

1. Bielienka, H. V. (2006). Vykhovatel ditei doshkilnoho viku: stanovlennia fakhivtsia v umovakh navchannia. [Educator of preschool children: becoming a specialist in terms of learning]: monohrafiia. Kyiv: Svitych. [in Ukrainian]
2. Bielienka, H. V., Bohinich, O. L., Borysova, Z. N. ta in. (2009). Pidhotovka vykhovatelia do rozvytku osobystosti dytyny v doshkilnomu vitsi. [Preparation of the educator for the development of the child’s personality in preschool age]: monohrafiia / za zah. red. I. I. Zaharnytskoi. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. [in Ukrainian]
3. Davydova, S. (2019). A comparative analysis of the professional competence level of future teachers of fine art of the Zaporizhzhia region in the conditions of the concept of a New Ukrainian School. EUREKA: Social and Humanities, 6, 43-51. DOI: 10.21303/2504-5571.2019.001078. [in English]
4. Frebel, F. (2004). Dytiachyi sadok. [Kindergarten]. Khrestomatiia z istorii doshkilnoi pedahohiky, za red. Z. Borysovoi. Kyiv : “Vyshcha shkola”. [in Ukrainian]
5. Honcharova, N. O. (2020). Pidhotovka vchyteliv pryrodnychykh nauk do realizatsii idei STEM-osvity. [Training of science teachers to implement the ideas of STEM-education].
Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizyky, khimii, biolohii ta pryrodnychykh nauk u konteksti vymoh Novoi ukrainskoi shkoly : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (14 travnia 2020 r., m. Ternopil). Ternopil, 95–98. [in Ukrainian]
6. Kozak, L. V. (2011). Zastosuvannia pedahohichnykh innovatsii v tekhnolohizatsii navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli. [Application of pedagogical innovations in the technologicalization of the educational process in higher education]. Vyshcha osvita Ukrainy – Dodatok 2 do № 3, tom IV (29): Tematychnyi vypusk “Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru”, 148155. [in Ukrainian]
7. Kozak, L. V. (2012). Interaktyvni tekhnolohii u pidhotovtsi maibutnikh vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Interactive technologies in the training of future teachers of higher educational institutions]. Humanitarnyi visnyk DVNZ “Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody” – Dodatok 1 Vyp. 27, Tom VIII (41): Tematychnyi vypusk “Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru”. Kyiv : Hnozys, 318–325. [in Ukrainian]
8. Lynenko, A. F. (1995). Pedahohichna diialnist i hotovnist do nei. [Pedagogical activity and readiness for it]: monohrafiia. Odessa : OKFA. [in Ukrainian]
9. Minich, O. A. (2008). Informacionnye tehnologii v obrazovanii. [Information technologies in education]. Minsk. [in Russian]
10. Osadchenko, I. (2017). Psychodidactic ideas of J.A. Comenius: from history to the present, w: B. Sitarska (red.), Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego, “Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika”, IV, 216–226. [in English]
11. Pidlypniak, I. (2013). Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi osvity. [Training of future specialists in preschool education]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly, 44, 28–34. [in Ukrainian]
12. Pro doshkilnu osvitu (2001). [On preschool education]: Zakon Ukrainy vid 11.07.2001 № 2628-III (Redaktsiia stanom na 01.01.2021) // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text. [in Ukrainian]
13. Pro osvitu (2017). [On education] : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. [in Ukrainian]
14. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity “Nova ukrainska shkola” na period do 2029 roku (2016). [On approval of the Concept of implementation of state policy in the field of reforming general secondary education “New Ukrainian School” for the period up to 2029]: Rozporiadzhennia KMU № 988-r vid 14.12.2016 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text. [in Ukrainian]
15. Pro vyshchu osvitu (2014). [On higher education]: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. [in Ukrainian]
16. Pro zatverdzhennia kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity (2018). [On approval of the concept of development of pedagogical education]: Nakaz MON vid 16 lypnia 2018 r. № 776 // Vidomosti MON Ukrainy. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [in Ukrainian]
17. Sysoieva, S.O. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh. [Interactive technologies of adult education]: navchalno-metodychnyi posibnyk / Sysoieva S.O.; NAPN Ukrainy, In-t pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh. Kyiv: VD “EKMO”. [in Ukrainian]
18. Temchenko, O. V. (2016). Modeliuvannia yak efektyvnyi metod doslidzhennia protsesu formuvannia profesiinoi pozytsii maibutnoho vchytelia. [Modeling as an effective method of studying the process of forming the professional position of the future teacher]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (pedahohichni nauky), 1 (298), I, 262–267. [in Ukrainian]
19. Temchenko, O., Volkova, N., Lebid, O. (2020). Development of the professional position of the teacher in the light of the requirements of the New Ukrainian School. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 173–181. [in English]

Abstract views: 118
PDF Downloads: 104
Published
2022-04-28
How to Cite
Hevko, O., & Savchenko, L. (2022). INNOVATIVE PROJECTS AND STEM EDUCATION IN PERSONALITY DEVELOPMENT THROUGH THE PRISM OF ALL LINKS OF EDUCATION IN UKRAINE. Scientific Journal of Polonia University, 50(1), 49-58. https://doi.org/10.23856/5006
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION