PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN BASICS OF HEALTH CARE

Keywords: health, healthy lifestyle, health preservation technologies, student, schoolchild

Abstract

The purpose of the research is to explore the state of theoretical and practical training of future teachers in formation of skills and knowledge for schoolchildren’s health preservation. To implement the research goal, the following tasks have been set: to establish the state of scientific exploration for the problem of forming health preservation competence in psychological-pedagogical research works; to reveal the situation with training future teachers in formation of skills and knowledge for schoolchildren’s health care. To perform the said tasks, the following methods of research are applied: theoretical – analysis of academic sources and literature on the problem of forming health preservation competence in future teachers and healthy lifestyle in schoolchildren; empirical – questionnaire-based survey and mathematical analysis of the obtained results. As a result of the research, the issue of training future teachers in schoolchildren’s health care has been highlighted. Theoretical-methodological aspects of training future teachers for health preservation activities at institutions of comprehensive secondary education have been revealed. The practical importance of forming healthy lifestyle in future teachers in the course of studying medical and biological subjects has been demonstrated.The research involved a questionnaire survey of higher education applicants at the Bachelor level which focused on issues of forming health preservation competence, professional knowledge, skills and habits of maintaining healthy lifestyle for schoolchildren.

References

1. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 of key competences for filelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European Union. 30.12.2006. [in English]
2. Amosov, M. M. (1990). Rozdumy pro zdorovya: pidruchnyk [Reflections on health: a textbook]. Kyiv: Zdorovya. [in Ukrainian]
3. Anohina, I. A. (2007). Priobshenie doshkolnikov k zdorovomu obrazu zhizni: metodicheskie rekomendacii [Introducing preschoolers to a healthy lifestyle: guidelines]. Ulyanovsk: UIPK-PRO. [in Russian]
4. Antonova, O. Ye., Polishchuk, N. M. (2016). Pidhotovka vchytelya do rozvytku zdorovyazberezhuvalnoyi kompetentnosti uchniv: monohrafiya [Teacher preparation for the development of students’ health competence: a monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. [in Ukrainian]
5. Bohdanova, I. M. (1998). Profesiyno-pedahohichna pidhotovka maybutnikh vchyteliv na osnovi zastosuvannya innovatsiynykh tekhnolohiy: dys. na zdobuttya d-ra ped. nauk [Professional and pedagogical training of future teachers based on the use of innovative technologies: dis. to obtain Dr. ped. Science: 13.00.04.]. Kyiv. [in Ukrainian]
6. Boychenko, T. Ye. (2008). Zdorovyazberihayucha kompetentnist yak klyuchova osvity Ukrayiny [Health-preserving competence as a key education in Ukraine]. Osnovy zdorovya i fizychnoyi kultury, 11-12, 6-7. [in Ukrainian]
7. Boychenko, T. Ye. (2009). Navchyty holovnoho. Formuvannya zdorovyaformuval’noyi ta zdorovyazberezhuvalnoyi kompetentnosti uchnivskoyi molodi [Teach the main thing. Formation of health-forming and health-preserving competence of student youth]. Proftekhosvita, 1, 40–43. [in Ukrainian]
8. Bondarenko, T. Ye. (2012). Vyznachennya struktury zdorovyazberihayuchoyi kompetentnosti maybutnikh vchyteliv biolohiyi [Determining the structure of health competence of future biology teachers]. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi. Sumskyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni A. S. Makarenka, 1(19), 214–223. [in Ukrainian]
9. Voronin, D. Ye. (2006). Zdorovyazberezhuvalna kompetentnist studenta v sotsialnopedahohichnomu aspekti [Health-preserving competence of the student in the socio-pedagogical aspect]. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichna problematyka fiz. vykhovannya i sportu 2, 25–28. [in Ukrainian]
10. Voronin, D. Ye. (2006). Formuvannya zdorovyazberihayuchoyi kompetentnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv zasobamy fizychnoho vykhovannya: dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.07 “Teoriya i metodyka vykhovannya” [Formation of health-preserving competence of students of higher educational institutions by means of physical education: dis. … Cand. ped. Science: special. 13.00.07 “Theory and methods of education”]. Kherson. [in Ukrainian]
11. Glebova, L. K., Luc, Z. Yu. (2008). Professionalnaya kompetentnost uchitelya [Professional competence of a teacher]. Odarennyj rebenok, 1, 96–100. [in Russian]
12. Denysenko, N. (2009). Ozdorovchi tekhnolohiyi – v osvitniy protses [Health technologies – in the educational process]. Shkil’ne vykhovannya, 11, 7–8. [in Ukrainian]
13. Denysenko, N. (2007). Osvitniy protses maye buty zdorovyazberezhuvalnym [The educational process must be healthy]. Doshkilne vykhovannya, 7, 8–10. [in Ukrainian]
14. Zhara, H. I. (2017). Teoretychni osnovy formuvannya kompetentnosti indyvidual’noho zdorov’yazberezhennya vchytelya u suchasniy neperervniy osviti [Theoretical bases of formation of competence of individual health care of the teacher in modern continuous education]. Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 2. “Health and Environment”, edited by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit. [in Ukrainian]
15. Zimnyaya, I. A. (2006). Kompetentnostnyj podhod. Kakogo ego mesto v sisteme sovremennyh podhodov k problemam obrazovaniya? (teoretiko- metodologicheskij aspekt) [Competence approach. What is its place in the system of modern approaches to the problems of education? (theoretical and methodological aspect)]. Vysshee obrazovanie segodnya, 8, 20–26. [in Russian]
16. Plakhotnik, O., Beznosyuk, O. (2013). Kompetentnisnyy pidkhid u VNZ: problemy ta perspektyvy [Competence approach in higher education: problems and prospects]. Naukovi zapysky Kirovohrads’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriya: Pedahohichni nauky. 121 (2), 200–205. [in Ukrainian]
17. Pometun, O. I. (2004). Teoriya ta praktyka poslidovnoyi realizatsiyi kompetentnisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krayin. [Theory and practice of consistent implementation of the competence approach in the experience of foreign countries]. Kyiv: K.I.S, 15–24. [in Ukrainian]
18. Tamarskaya, N. V., Rusakova, S. V., Gagina, M. B. (2002). Upravlenie uchebno-vospitatelnym pocessom v klasse (zdorovesberegayushij aspekt): Uchebno-metodicheskoe posobie dlya uchitelya [Management of the educational process in the classroom (health-saving aspect): Educational and methodological guide for teachers]. Kaliningrad: Izd-vo KGU. [in Russian]
19. Finogenko, E. I. Sushnost, struktura, soderzhanie zdorovesberegayushej kompetentnosti [Essence, structure, content of health-saving competence]. URL: http://www.mosecoobr.narod.ru› d2008/finogeenko.doc. [in Russian]
20. Khymynets, V. (2010). Kompetentnisnyy pidkhid do profesiynoho rozvytku vchytelya [Competence approach to teacher professional development]. URL: http://zakinppo.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49. [in Ukrainian]
21. Shatrova, E. A. (2012). Teoreticheskaya model formirovaniya zdorovesberegayushej kompetentnosti pedagoga [Theoretical model of the formation of health-saving competence of a teacher] Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (TSPU Bulletin), 2 (117), 111–116. [in Russian]
22. Yugova, E. A. Analiz struktury i soderzhaniya zdorovesberegayushej kompetencii studentov pedagogicheskogo vuza [Analysis of the structure and content of the health-saving competence of students of a pedagogical university]. URL: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/yugova_analiz_struktur.pdf. [in Russian]

Abstract views: 160
PDF Downloads: 130
Published
2022-04-28
How to Cite
Kotsur, N., & Tovkun, L. (2022). PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN BASICS OF HEALTH CARE. Scientific Journal of Polonia University, 50(1), 248-259. https://doi.org/10.23856/5030
Section
HEALTH, ENVIRONMENT, DEVELOPMENT