COMMUNICATIVE COMPETENCE’S FORMATION IN LAW ENFORCEMENT ACTIVITY IN THE PROCESS OF EXTRAMURAL MASTERS’ PROFESSIONAL TRAINING

Keywords: competence, competence, communication, communicative competence, law enforcement activity, professional training, communication, professional communication, forms of work, methods of work

Abstract

The article analyzes the essence of the concept of "communicative competence", considers the concept of communicative competence as a condition of effective professional activity of law enforcement, identifies components of communicative competence and their role in law enforcement, reveals the main important aspects of communicative competence of future law enforcement officers the process of professional training. It is established that a holistic system of socio-psychological means of developing communication skills contributes to the professional identity of future law enforcement officers, psychological readiness for professional communication activities. Forms and methods of work aimed at the formation of this competence in the study of the course "Communicative competence in law enforcement" for extramural masters. It is emphasized that due to the small amount of time devoted to classroom activities (8 hours), it is necessary to focus on speech (communicative) exercises, use such forms and methods of work as debate, discussion, debate. Writing of creative work on topics related to the future profession of the student / cadet, preparation of project works, etc. take out for self-directed work.

References

1. Baranovska, L. & Sarazhynska, I. (2008). Formuvannia profesiino-movlennievoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv zakonookhoronnoi sfery. [The formation of professionally speech competence]. Movni kontseptualni problemy ukrainskoi linhvistyky : zbirnyk naukovykh prats. Kyiv : Taras Shevchenko KNU Publ,. 4 (1), 45‒50 (in Ukrainian).
2. Kirichuk, N. (2007). Kompetentnist samorozvytku fakhivtsia: pedahohichni zasady formuvannia u vyshchii shkoli [Competency of specialist’s selfdevelopment: pedagogical conditions of its formation at the university]. Izmail: Izmail State University of Humanities Publ. (in Ukrainian).
3. Kunitsyna, V. Kazarinova, N. & Poholyia M. (2005). Mizhosobystisne spilkuvannia : pidruchnyk dlia vuziv [Interpersonal communication]. SPb. : Pyter Publ. (in Ukrainian).
4. Nikolashkina, V. (2017). Razvitie professional'no-kommunikativnoj kompetentnosti budushchih bakalavrov yurisprudencii v sociokul'turnoj obrazovatel'noj srede vuza: avtoref. diss... kand. ped. nauk : 13.00.08 [Formation of the professional communicative competence of future bachelors of jurisprudence in the socio-cultural educational environment of the university: Abstract diss... cand. ped. sciences: 13.00.08]. Velikiy Novgorod (in Russian).
5. Potlachuk, N. (2008). Kommunikativnaya kompetentnost' sotrudnikov kriminal'noj milicii: avtoref. diss... kand. psihol. nauk : 19.00.06 [Communicative competence of the employees of the criminal police] : Abstract diss... cand. ped. sciences:: 19.00.06. St. Petersburg (in Russian).
6. Semenoh, O. & Nasilienko, L. (2015). Profesiina komunikatyvna pidhotovka maibutnikh yurystiv: teoriia i praktyka : monohrafiia [Professional communicative training of future lawyers : theory and practice: monograph]. Sumy: Sumy State Pedagogical University Publ. (in Ukrainian).
7. Usmanova, E. (2005). Rechevaya kommunikaciya v yuridicheskoj praktike : avtoref. diss...kand. yurid. nauk : 12.00.01 [Speech communication in legal practice : abstract diss... cand. legal sciences: 12.00.01]. Saransk (in Russian).
8. Zajceva, S. (2005). Formirovanie kommunikativnoj kompetentnosti studentov yuridicheskih specіal'nostej v processe obucheniya inostrannomu yazyku: avtoref. diss... kand. ped. nauk : 13.00.08 [Formation of communicative competence of students of legal specialties in the process of teaching a foreign language : Abstract diss... cand. ped. sciences: 13.00.08].Moscow (in Russian).
9. Zavinychenko, N. (2003). Osoblyvosti rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnoho praktychnoho psykholoha systemy osvity: Avtoref. dys... kand. psykhol. nauk [Features of the development of communicative competence of the future practical psychologist of the education system] : Abstract diss... cand. psychol. Sciences]. Kyiv, H.S. Kostyuk Institute of Psychology APS Publ. (in Ukrainian).
10. Zhelnova, O. (2011). Formirovanie professional'no-kommunikativnoj kompetentnosti budushchih yuristov v usloviyah srednego professional'nogo uchenogo zavedeniya: Avtoref. diss... kand. ped. nauk : 13.00.08 [Formation of professional and communicative competence of future lawyers in the conditions of an average professional educational institution : Abstract diss... cand. ped. sciences: 13.00.08]. Moscow (in Russian).

Abstract views: 173
PDF Downloads: 107
Published
2022-08-30
How to Cite
Zinchenko, V., & Udovichenko, H. (2022). COMMUNICATIVE COMPETENCE’S FORMATION IN LAW ENFORCEMENT ACTIVITY IN THE PROCESS OF EXTRAMURAL MASTERS’ PROFESSIONAL TRAINING. Scientific Journal of Polonia University, 52(3), 125-131. https://doi.org/10.23856/5217
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION