THE TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR PEDAGOGICAL INTERNSHIP DURING COVID-19: CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS

Keywords: primary school teacher’s professional competence, professional training, the New Ukrainian School concept, the state standard of primary education, educational process, primary school teacher, future primary school teacher, pedagogical internship, distance learning, quarantine

Abstract

The article outlines the essence of the key concepts of the study. Pedagogical internship is described as an original form of education in the process of professional and pedagogical training in tertiary school, aimed at gaining knowledge of the laws and principles of professional activity, mastering the methods of its organization, and thus, training of future teachers as professionally competent specialists. Future primary school teachers' professional and pedagogical training to the pedagogical internship is defined as a purposeful process focused on the development of a future primary school teacher professional competence and skills to perform professional duties within the frameworks of the New Ukrainian School reform. The article identifies the range of challenges as well as the means to carry out a pedagogical internship for the future primary school teachers in the distance learning under the quarantine conditions caused by the COVID-19 pandemics in Ukraine. The most popular distance learning online platforms are distinguished.

References

1. Analitychna dovidka shchodo orhanizatsii dystantsiinoho navchannia u zakladakh zahalnoi serednoi osvity v umovakh karantynu. [Analytical information on the organization of distance learning in general secondary education in quarantine]. Retrieved from: https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/KtbxLwGzcqVFBgkGMMBZkKvdMMWBBVDHBV?compose=Cllg-CHrfTKFfkCPBHBlWGcRbdPdBNkXqXVjkThwrQMRfsnntQmpbWWGKkqSTzrLvFTfTHxbZjVq&projector=1&messagePartId=0.1. [in Ukrainian].
2. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity (2018). [State standard of primary education]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text. [in Ukrainian].
3. Helskog, Guro Hansen (2019). Philosophising the Dialogos Waytoward Wisdomin Education. Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. London: Routledge Publishing Ltd.
4. Kontseptsiia novoi ukrainskoi shkoly (2018). [The concept of a new Ukrainian school]. Retrieved from: http://nus.org.ua/. [in Ukrainian].
5. Lymar, Y. M. (2020). Metody opratsiuvannia teorytychnoho materialu maibutnimy vchyteliamy pochatkovoi shkoly pid chas dytsantsiinoho navchannia. [Methods of elaboration of theoretical material by future primary school teachers during kindergarten education]. Retrieved from: https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox?projector=1. [in Ukrainian].
6. Oglyad platform ta instrumentiv distancijnogo navchannya, rekomendaciyi dlya organizaciyi distancijki u shkoli (2020). [Review of distance learning platforms and tools, recommendations for the organization of distance learning in school]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/news/oglyad-platform-ta-instrumentiv-distancijnogo-navchannya-rekomendaciyi-dlya-organizaciyi-distancijki-u-shkoli-go-smart-osvita-ta-mon-pidgotuvali-posibnik. [in Ukrainian].
7. Pro organizacijni zahodi dlya zapobigannya poshirennyu koronavirusu COVID-19: Nakaz MON № 406 (2020). [On organizational measures to prevent the spread of coronavirus COVID-19: Order of the Ministry of Education and Science № 406 of March 16, 2020]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19. [in Ukrainian].
8. Profesiinyi standart “Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity” (2018). [Professional standard “Primary school teacher of general secondary education”]. Retrieved from: http://nus.org.ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchytelya-pochatkovyh-klasiv-nush-shho-potribno-znaty-ta-vmity/. [in Ukrainian].
9. Rekomendatsii pro provedennia praktyky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy (2013). [Recommendations for the practice of students of higher educational institutions of Ukraine]. Kiev: Derzhavna naukova ustanova “Instytut innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity”. [in Ukrainian].
10. Rekomendatsii shchodo vprovadzhennia zmishanoho navchannia u zakladakh fakhovoi peredvyshchoi ta vyshchoi osvity (2020). [Recommendations for the introduction of blended learning in institutions of professional higher and higher education]. Retrieved from: https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox?projector=1. [in Ukrainian].
11. Semenog, O. M., Bazyl, L. O., Diatlenko, T. I. (2011). Fakhova praktyka vchytelia-slovesnyka. [Professional practice of a teacher-vocabulary]. Lugansk: Noulidzh. [in Ukrainian].
12. Semenog, O. M., Kozhemyakina, I. V. (2019). Rozvytok profesiinoi movno-movlennievoi kompetentnosti vchytelia pochatkovoi shkoly: teoriia i praktyka. [Development of professional language and speech competence of elementary school teacher: theory and practice]. Sumy: A. S. Makarenko State University Press. [in Ukrainian].
13. Shodo osoblivostej organizaciyi osvitnogo procesu pid chas karantinu: List MON № 1/9-176 (2020). [On the peculiarities of the organization of the educational process during quarantine:
14. Letter of the Ministry of Education and Science № 1 / 9-176 dated March 25, 2020]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-osoblivostej-organizaciyi-osvitnogo-procesu-pid-chas-karantinu. [in Ukrainian].
15. Struk, A. V. (2020). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia leksyko-narodoznavchoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly (PhD thesis). [Theoretical and methodological bases of formation of lexical and ethnographic competence of future primary school teachers]. Ivano-Frankivsk: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. [in Ukrainian].
16. Vaskivska, H. O., Kosianchuk, S. V. (2011). Rytorychni uminnia uchniv starshoi shkoly u konteksti tsinnisno-smyslovoi sfery. Ukrainska mova i literatura v shkolі. [Rhetorical skills of high school students in the context of the value-semantic sphere. Ukrainian language and literature at school]. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/26595/1/2011_UMiLS_08_VGO_KSV.pdf. [in Ukrainian].
17. Zakon Ukrainy “Pro osvitu” (2017). [Law of Ukraine “On Education”]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. [in Ukrainian].
18. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” (2014). [Law of Ukraine “On Higher Education”]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. [in Ukrainian].
19. Ziaziun, I. A. (1994). Psykholoho-pedahohichni problemy profesiinoi osvity. [Psychological and pedagogical problems of vocational education]. Kiev. [in Ukrainian].

Abstract views: 312
PDF Downloads: 158
Published
2020-10-05
How to Cite
Semenog, O., & Shamunova, K. (2020). THE TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR PEDAGOGICAL INTERNSHIP DURING COVID-19: CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS. Scientific Journal of Polonia University, 38(1-2), 196-203. https://doi.org/10.23856/3866