WAYS OF INCREASING MOTIVATION OF CADETS TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE

Keywords: motivation, cadets, professional orientation, foreign language, military sector

Abstract

The article deals with cadets’ motivation to learn a foreign language and the ways to increase it. Such types of motivation as intrinsic motivation, extrinsic motivation, integrative motivation, instrumental motivation, general language learning motivation, and classroom learning motivation are described and discussed in the research. Similarities and differences of these kinds of motivation are analysed. The importance of motivation as a driving force in the process of learning a foreign language and mastering language skills is highlighted in the paper. The role of a teacher in providing a positive environment for the formation of students’ motivation is considered in the research. Special attention is paid to the necessity of ensuring motivation of cadets while learning a language of another culture. Main ways of increasing their motivation to engage into the language learning process are proposed and characterized. Professional orientation of education is also taken into account while proposing effective methods of cadets’ motivation enhancement.

References

1. APA Dictionary of Psychology. (2020). [Electronic resource]. Retrieved from https://dictionary.apa.org/motivation. [in English].
2. Bets, I. O. (2015). Rozvytok motyvatsii yak odna z pedahohichnykh umov formuvannia naukovo-doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Development of motivation as one of the pedagogical conditions of formation of research competence of future border officers]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 4. [Electronic resource]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_4_4. [in Ukrainian].
3. Dornyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31, 117-135. DOI: https://doi.org/10.1017/S026144480001315X. [in English].
4. Gardner, R. C. (2007). Motivation and second language acquisition. Porta Linguarum, 8, 9-20. [in English].
5. Gardner, R. C., Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second language learning. Rowley: Newbury House. [in English].
6. Honcharuk, L, Riabokuchma, T., Khmel, O. (2020). Motyvatsiia kursantiv do vyvchennia inozemnoi movy yak osnova yakisnoi profesiinoi pidhotovky [Motivation of cadets to studying foreign language as the basis of high quality professional training]. Sciences of Europe, 48(4), 41-43. [in Ukrainian].
7. Podoliak, L. H., Yurchenko, V. I. (2008). Psykholohiia Vyshchoi Shkoly [Psychology of higher education]. Kyiv: Karavela. [in Ukrainian].
8. Ryndak, V. H., Moskvyna, A. V. (2001). Lichnost. Tvorchestvo. Razvitie [Personality. Creativity. Development]. Moscow: Pedagogicheskiy vestnik. [in Russian].
9. Stirling, D. (2014). Motivation in education. Learning Development Institute. [Electronic resource]. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Diana_Stirling/publication/266141351_Motivation_in_Education/links/5426d4540cf26120b7b344e8/Motivation-in-Education. pdf. [in English].
10. Tsai, C. C., Chang, I. C. (2013). The study on motivation and anxiety of English learning of students at a Taiwan Technical University. International Journal of English Language Teaching. 1(1), 24-41. [in English].
11. Voloshyna, H. H. (2014). Shliakhy pidvyshchennia motyvatsii u navchanni inozemnym movam studentiv nemovnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Ways to increase motivation in teaching foreign languages to students of non-language higher education institutions]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 199(1), 74-78. [in Ukrainian].

Abstract views: 196
PDF Downloads: 166
Published
2021-02-05
How to Cite
Honcharuk, L., Riabokuchma, T., & Kryński, A. (2021). WAYS OF INCREASING MOTIVATION OF CADETS TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE. Scientific Journal of Polonia University, 40(3), 129-133. https://doi.org/10.23856/4017
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>