INTEGRATION OF A METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING PHYSICS AND PROFESSIONALLY ORIENTED DISCIPLINES OF THE COURT OF CONTRIBUTION

Keywords: STEM-education, methods of teaching physics, interdisciplinarity, digitalization, applied aspect, integrated approach, institutions of higher education, technical profile

Abstract

The current state of the education system is characterized by the transition to a new qualitative level, which has positive changes in the teaching of physics and professionallyoriented disciplines based on STEM technologies. Therefore, the current stage of development of physics education aims to solve the problems of formation, development and self-realization of the students/cadets, which becomes possible by creating appropriate pedagogical conditions that promote self-knowledge, self-improvement and development of creative potential. The article considers the methodological aspects of integration in the development of methods of teaching physics and professionally-oriented disciplines based on STEM technologies. The conceptual apparatus of «integration» and «interdisciplinarity» is outlined. The scientific and theoretical aspect of the methodology of teaching physics based on STEMtechnologies in terms of integrated and interdisciplinary approaches is considered, and the effectiveness of the proposed methodological system of teaching physics and professionallyoriented disciplines on compliance with educational programs of technical aviation, which also allows to ensure the formation of the basic conceptual apparatus of physics in students and strengthen their independent cognitive and exploratory activities. The results of the study were tested and received a positive assessment at various levels of activities.

References

1. Afanaseva, O. Yu. (2006). Kommunikativnoe obrazovanie studentov pedagogicheskih vuzov na osnove idei mezhdisciplinarnosti. [Communicative education of students of pedagogical universities based on the idea of interdisciplinarity]. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2. 24–28. [in Russian]
2. Borota, V. H., Kuzmenko, O. S. & Ostapchuk, S. A. (2021). Mechanics and Molecular Physics: Methodical Recommendations for Laboratory Works in Physics Based on the set «L-Micro». Kyiv : National Center «Junior Academy of Sciences of Ukraine».
3. Chapaev, N. K. (1998). Struktura i soderzhanie teoretiko-metodologicheskogo soderzhaniya pedagogicheskoj integracii: [diss. d-ra ped. nauk]. [The structure and content of the theoretical and methodological content of pedagogical integration]. Uralskij gosudarstvennyj professionalno-pedagogicheskij universitet. [in Russian]
4. Chernetskyi, I., Polikhun, N. & Slipukhina, I. (2017). Mistse STEM-tekhnolohii navchannia v osvitnii paradyhmi XXI stolittia. [The place of STEM-learning technologies in the educational paradigm of the XXI century]. Naukovi zapysky Maloi akademii nauk Ukrainy: zb. nauk. Prats. 9. 50–62. [in Ukrainian]
5. Danylenko, L. I. (2004). Upravlinnia innovatsiinoie diialnistiu v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: monohrafiia. [Management of innovation activities in secondary schools]. Kyiv : Milenium. [in Ukrainian]
6. Dokuchaieva, V. V. (2007). Teoretyko-metodolohichni osnovy proektuvannia innovatsiinykh pedahohichnykh system [Theoretical and methodological bases of designing innovative pedagogical systems]. [dys. d-ra. ped. Nauk]. Luhanskyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. [in Ukrainian]
7. Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii : navch. Posibnyk. [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv : Akademvydav, 2004. [in Ukrainian]
8. Grabar, M. I., Krasnyanskaya, K. A. (1977). Primenenie matematicheskoj statistiki v pedagogicheskih issledovaniyah. [Application of mathematical statistics in pedagogical research]. Moskw : Pedagogika. [in Russian]
9. Honcharenko, S. U. (2004). Pro kryterii otsiniuvannia pedahohichnykh doslidzhen. Shliakh osvity. [On the criteria for evaluating pedagogical research]. № 1, 2–6. [in Ukrainian]
10. Hutorskoj, A. V. (2005). Teoretiko-metodologicheskie osnovaniya innovacionnyh processov v obrazovanii. [Theoretical and methodological foundations of innovative processes in education]. [elektronnij resurs]. Internet-zhurnal «Ejdos». http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm. [in Russian]
11. Kovalenko, I. V. (2011). Mizhdystsyplinarni zviazky yak zasib pohlyblenoho vyvchennia fizyky studentamy pedahohichnykh universytetiv. [Interdisciplinary connections as a means of in-depth study of physics by students of pedagogical universities]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky : Realii ta perspektyvy. Vyp. 28. 99–103. [in Ukrainian]
12. Kuzmenko, O. S. (2021). Physical foundations of mechanics and molecular physics: guidelines for solving problems of foreing students : a textbook for students majoring in 272 «Aviation transport». Kropyvnytskyi : Publisher Lysenko V. F.
13. Kuzmenko, O. S., Dembitska, S. V. (2017). STEM-osvita yak osnovnyi oriientyr v onovlenni innovatsiinykh tekhnolohii u protsesi navchannia fizyky u vyshchykh navchalnykh zakladakh tekhnichnoho profiliu. [STEM-education as the main reference point in the renewal of innovative technologies in the process of teaching physics in higher educational institutions of technical profile]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. 11(3). 73–76. [in Ukrainian]
14. Kuz`menko, O., Sadovyi, N. (2017). Physics. Mechanics. Molecular Physics and Thermodynamics, Electromagnetism. Oscillations and wave optics. Quantum and atomic physics. Kropivnitskiy : KFA NAU.
15. Kuzmenko, O. S. (2017). Innovatsiini zasoby ta formy orhanizatsii navchalnoho protsesu z fizyky v umovakh rozvytku STEM-osvity v vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh. [Innovative features and forms of organization of the initial process of physics in the minds of the development of STEM education in the higher technical institutions]. Naukovi zapysky. Seriia : Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. 12(2). 85–92. [in Ukrainian]
16. Kuzmenko, O. S., Sadovyi, M. I. & Vovkotrub, V. P. Interferometry. Fizychnyi praktykum z optyky z novym ta netradytsiinym obladnanniam. [Interferometers. Physical workshop on optics with new and non-traditional equipment]. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kirovohrad : KLA NAU. [in Ukrainian]
17. Metody sistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya (1980). pod red. N. V. Kuzminoj. Leningrad: Izd-vo LGU. [in Russian]
18. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy : [u 3 t.] [New explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv : Akonit, 2006. T. 1. [in Ukrainian]
19. Podopryhora, N. V. (2015). Metodychna systema navchannia matematychnykh metodiv navchannia u pedahohichnykh universytetakh : Monohrafiia. [Methodical system of teaching mathematical teaching methods in pedagogical universities]. Kirovohrad : FO-P Aleksandrova M. V. [in Ukrainian]
20. Sadoviy, N., Kuzmenko, O. & Gavrylenko O. (2021). Method and technique of experiment for optics : monograph. Kyiv : Junior Academy of Sciences of Ukraine.
21. Selevko, G. K. (2006). Enciklopediya obrazovatelnyh tehnologij [Encyclopedia of Educational Technology] : v 2 t. Moscow : NII shkolnyh tehnologij, T. 1. [in Russian]
22. Shatkovska, H. I. (2007). Naukovo-metodychni zasady intehratsii znan z fizyky i khimii studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv I-II rivni akredytatsii tekhnichnotekhnolohichnoho profiliu. [Scientific and methodological principles of integration of knowledge in physics and chemistry of students of higher educational institutions of the I-II levels of accreditation of technical and technological profile]. [avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk, Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova] [in Ukrainian]
23. Sydorenko, V., Bilevych, S. (2004). Fundamentalizatsiia profesiinoi pidhotovky yak odyn iz priorytetnykh napriamiv rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini. [Fundamentalization of professional training as one of the priority directions of higher education development in Ukraine]. Vyshcha osvita Ukrainy. 3. 35–41. [in Ukrainian]
24. Slovnyk inshomovnykh sliv. (2022). [Dictionary of foreign words.]. https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%B3%ED%F2%E5%E3%F0%E0%F6%B3%FF
25. Taker Robert B. (2006). Innovacii kak formula rosta: Novoe budushee vedushih kompanij. Moscow : Olimp-biznes. [in Russian]
26. Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 («Tsyfrovyi poriadok dennyi» – 2020) Kontseptualni zasady (versiia 1.0). [Digital Agenda of Ukraine – 2020 («Digital Agenda» – 2020) Conceptual framework (version 1.0).] https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. [in Ukrainian]
27. Vasilkova, V. V. (2004). Mezhdisciplinarnost kak kognitivnaya praktika (na primere stanovleniya kommunikativnoj teorii). [Interdisciplinarity as a cognitive practice (on the example of the formation of communication theory)]. Kommunikaciya i obrazovanie : sb. statej. 69–88. [in Russian]
28. Vozniuk, O. V., Dubaseniuk, O. A. (2009). Tsilovi oriientyry rozvytku osobystosti u systemi osvity: intehratyvnyi pidkhid: monohrafiia. [Targets of personality development in the education system: an integrative approach]. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. [in Ukrainian]
29. Fizika. Posobie dlya vypolneniya laboratornyh rabot. [Physics. Manual for laboratory work]. (2013). Sostaviteli : O. S. Kuzmenko, V. V. Fomenko. 2-e izd., pererab. i dop. Kirovograd : Izd-vo KLA NAU.

Abstract views: 191
PDF Downloads: 85
Published
2022-04-28
How to Cite
Kuzmenko, O., Savchenko, I., Savchenko, Y., & Kryński, A. (2022). INTEGRATION OF A METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING PHYSICS AND PROFESSIONALLY ORIENTED DISCIPLINES OF THE COURT OF CONTRIBUTION. Scientific Journal of Polonia University, 50(1), 93-105. https://doi.org/10.23856/5011
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>